กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นายทองเพชร  โอชารส
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-khnitsastr/9.5.jpg?attredirects=0

นายประจวบ  ศักรินพานิชกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-khnitsastr/9.18.jpg?attredirects=0

นายชุน  เลาอารีกิจ
ครูชำนาญการพิเศษ
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-khnitsastr/9.4.jpg

นายลิขสิทธิ์  บาลวรเศรษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-khnitsastr/9.8.jpg

นางสุพัตรา  ณรงค์ศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-khnitsastr/9.10.jpg?attredirects=0

นางสรรเพชญ  บุญประสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-khnitsastr/9.12.jpg?attredirects=0

นางสาวอัลิปรียา  แก้วกล้า
ครูชำนาญการพิเศษ
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-khnitsastr/9.6.jpg?attredirects=0

นางสาวสุนีย์  ไกรปัญญาพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-khnitsastr/9.3.jpg?attredirects=0
นายถวิล  มูลมณี
ครูชำนาญการพิเศษ
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-khnitsastr/9.7.jpg?attredirects=0

นางบุษกร  พนมรัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-khnitsastr/9.13.jpg?attredirects=0

นางสุรีย์  มูลมณี
ครูชำนาญการพิเศษ

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-khnitsastr/9.11.jpg?attredirects=0

นางนิตยา  ดวงเข็ม
ครูชำนาญการพิเศษ

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-khnitsastr/1469429433.jpg

นางสาวเสาวรัตน์  ราชพิมาย
ครูชำนาญการ

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-khnitsastr/9.9.jpg?attredirects=0

นางสาวรัชรินทร์  พิทยานันท์
ครูชำนาญการพิเศษ
 

นางปฏิญญา  จันทร์สระบัว
ครูชำนาญการ


นายสิรภพ  เรืองโรจน์
ครูผู้ช่วย

นัฐพงศ์  โคตวงษ์
ครูอัตราจ้าง

หน้าแรก

Comments