กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ


นางสำเนียง  ประยุทธเต
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-kar-ngan-xachiph/7.12.jpg
นางวรีวรรณ  ปดาภา
ครูชำนาญการพิเศษ
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-kar-ngan-xachiph/025.jpg

นางประภาพรรณ  เพชรศรี
ครูชำนาญการพิเศษ

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-kar-ngan-xachiph/7.10.jpg

นางลำใย  ศรีสมบูรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
 
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-kar-ngan-xachiph/018.jpg

นายสมพงษ์  ศรีโคตร
ครูชำนาญการ

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-kar-ngan-xachiph/7.5.jpg
ว่าที่ร้อยตรีบำรุง  ถนิมกาญจน์ครูชำนาญการพิเศษ

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-kar-ngan-xachiph/7.3.jpg

นายชัยมงคล  หรัญรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-kar-ngan-xachiph/7.9.jpg

นางจุดประสงค์  ไชยสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-kar-ngan-xachiph/IMG.jpg

นางสาวสุภาพร  นุยอนรัมย์
ครู

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-kar-ngan-xachiph/1469430928.jpg

นายชาญ  เริ่มรักรัมย์
ครู
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-kar-ngan-xachiph/1311100054681_2557.jpg

นายวีรชาติ  สุภะเสถียร
ครู


นายสุวิทย์  สมันรัมย์
ครูผู้ช่วย
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-kar-ngan-xachiph/7.19.jpg

นางสาวจุฑามาศ  ห้าวจันทึก
ครูผู้ช่วย

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-kar-ngan-xachiph/1469430366.jpg

นายวิทวัส  สายชมภู
ครู


     
    นายทวีศักดิ์  สายกระสุน
พนักงานราชการ
  

หน้าแรก
Comments