คู่มือประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558    ตามมาตรา 7 ได้กำหนดให้ “ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน...”  โดยมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ  สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ  ดังนั้น การจัดทำคู่มือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปาจะช่วยให้ประชาชนผู้รับบริการ มีความเข้าใจอันดี เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ได้  และเกิดความพึงพอใจในการให้บริการ บรรลุวัตถุประสงค์หลักในการบริหารงานราชการในยุคแห่งการปฏิรูประบบราชการ
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  552 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ก.ค. 2559 06:42 โรงเรียนสตึก สพม.32
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  248 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ก.ค. 2559 06:42 โรงเรียนสตึก สพม.32
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  75 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ก.ค. 2559 06:43 โรงเรียนสตึก สพม.32
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  269 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ก.ค. 2559 06:43 โรงเรียนสตึก สพม.32
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  286 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ก.ค. 2559 06:43 โรงเรียนสตึก สพม.32
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  275 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ก.ค. 2559 06:43 โรงเรียนสตึก สพม.32
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  280 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ก.ค. 2559 06:43 โรงเรียนสตึก สพม.32
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  277 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ก.ค. 2559 06:43 โรงเรียนสตึก สพม.32
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  278 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ก.ค. 2559 06:44 โรงเรียนสตึก สพม.32
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  268 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ก.ค. 2559 06:44 โรงเรียนสตึก สพม.32
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  269 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ก.ค. 2559 06:44 โรงเรียนสตึก สพม.32
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  270 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ก.ค. 2559 06:44 โรงเรียนสตึก สพม.32
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  270 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ก.ค. 2559 06:44 โรงเรียนสตึก สพม.32
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  268 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ก.ค. 2559 06:44 โรงเรียนสตึก สพม.32
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  267 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ก.ค. 2559 06:45 โรงเรียนสตึก สพม.32
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  269 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ก.ค. 2559 06:45 โรงเรียนสตึก สพม.32
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  255 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ก.ค. 2559 06:45 โรงเรียนสตึก สพม.32
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  261 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ก.ค. 2559 06:45 โรงเรียนสตึก สพม.32
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  256 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ก.ค. 2559 06:45 โรงเรียนสตึก สพม.32
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  303 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ก.ค. 2559 06:45 โรงเรียนสตึก สพม.32
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  269 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ก.ค. 2559 06:46 โรงเรียนสตึก สพม.32
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  300 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ก.ค. 2559 06:46 โรงเรียนสตึก สพม.32
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  262 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ก.ค. 2559 06:46 โรงเรียนสตึก สพม.32
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  276 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ก.ค. 2559 06:46 โรงเรียนสตึก สพม.32
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  306 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ก.ค. 2559 06:46 โรงเรียนสตึก สพม.32
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  265 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ก.ค. 2559 06:46 โรงเรียนสตึก สพม.32
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  272 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ก.ค. 2559 06:47 โรงเรียนสตึก สพม.32
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  310 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ก.ค. 2559 06:47 โรงเรียนสตึก สพม.32
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  265 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ก.ค. 2559 06:47 โรงเรียนสตึก สพม.32
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  269 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ก.ค. 2559 06:47 โรงเรียนสตึก สพม.32
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  260 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ก.ค. 2559 06:47 โรงเรียนสตึก สพม.32
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  249 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ก.ค. 2559 06:48 โรงเรียนสตึก สพม.32
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  253 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ก.ค. 2559 06:48 โรงเรียนสตึก สพม.32
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  253 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 2 ก.ค. 2559 06:48 โรงเรียนสตึก สพม.32
Comments