อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา การวัดผลเพื่อยกระดับผลสัมฤธิ์ทางการเรียน

โพสต์11 มิ.ย. 2562 22:46โดยโรงเรียนสตึก สพม.32
โรงเรียนสตึก ได้จัดอบรมครูและบุคลากรเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาตามกลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธสักราช (ฉบับปรับปรุง 2560) (ภาพเพิ่มเติม)
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-5/61233674_2173651362683673_5764499496016805888_o.jpg

Comments