อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์

โพสต์31 ก.ค. 2560 00:44โดยโรงเรียนสตึก สพม.32   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2560 00:55 ]
โรงเรียนสตึก สพม. 32 (บุรีรัมย์) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีร่วมกับบริษัท บางกอกซอฟต์แวร์ จำกัด ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะครูโรงเรียนสตึก เพื่อพัฒนาความรู้ความรู้ความสารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทส (ICT) ที่จะช่วยให้ครูผู้สอนและบุคลากรมีความรุ้ ความเข้าใจ ในด้านการจัดทำสื่อการเรียนรู้และนำความรู้มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนและสามารถนำไปพัฒนาตนเองต่อไป ได้กำหนดวันอบรมในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3,4,5 อาคาร 1 (ภาพเพิ่มเติม)

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/xbrmcheingptibatikarkarsrangsuxkarreiynrudwykhxmphiwtexr/DSC_0557.JPG

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/xbrmcheingptibatikarkarsrangsuxkarreiynrudwykhxmphiwtexr/DSC_0478.JPG


Comments