โครงการปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

โพสต์10 พ.ค. 2561 21:14โดยโรงเรียนสตึก สพม.32
โรงเรียนสตึก สพม.32 ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน และอบรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ระดับ ม.1 และระดับ ม.4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำ ปลูกฝังส่งเริมนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วันที่ 8-11 พฤษภาคม 2561 (ภาพเพิ่มเติม)
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-sn-sphm-8/_draft_post-5/07.jpgComments