ประกาศโรงเรียนสตึก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ชั้นเดียวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์10 พ.ค. 2562 02:18โดยโรงเรียนสตึก สพม.32   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2562 20:32 ]
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/_draft_post-12/44.png

โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ (สพม.32) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ชั้นเดียวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) มีความประสงค์จะประกวดราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ชั้นเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,909,700 บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้าน) 
   ผู้ยื้นเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ระหว่าง 08.30 - 16.30 น.
   ผู้ยื่นเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ (ดังประกาศที่แนบข้างล่าง)
Ċ
โรงเรียนสตึก สพม.32,
10 พ.ค. 2562 02:18
Ċ
โรงเรียนสตึก สพม.32,
10 พ.ค. 2562 20:32
Comments