ประกาศโรงเรียนสตึก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ชั้นเดียวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์9 ม.ค. 2562 23:46โดยโรงเรียนสตึก สพม.32   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2562 23:53 ]
    โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ (สพม.32) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ชั้นเดียวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) มีความประสงค์จะประกวดราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ชั้นเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,990,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้าน) 
   ผู้ยื้นเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 17 มกราคม 2562 ระหว่าง 08.30 - 16.30 น.
   ผู้ยื่นเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ (ดังประกาศที่แนบข้างล่าง)
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/prakasrongreiynstukreuxngprakwdrakhacangkxsrangxakharxnekprasngkhkhslchandeiywdwywithiprakwdrakhaxilekthrxnikse-bidding-1/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94.jpg

  
Ċ
โรงเรียนสตึก สพม.32,
9 ม.ค. 2562 23:46
Ċ
โรงเรียนสตึก สพม.32,
9 ม.ค. 2562 23:46
Ċ
โรงเรียนสตึก สพม.32,
9 ม.ค. 2562 23:46
Ċ
โรงเรียนสตึก สพม.32,
9 ม.ค. 2562 23:46
Ċ
โรงเรียนสตึก สพม.32,
9 ม.ค. 2562 23:46
Ċ
โรงเรียนสตึก สพม.32,
9 ม.ค. 2562 23:46
Ċ
โรงเรียนสตึก สพม.32,
9 ม.ค. 2562 23:46
Comments