ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ชั้นเดียว

โพสต์26 พ.ค. 2562 21:08โดยโรงเรียนสตึก สพม.32
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/_draft_post-12/44.png

ตามประกาศโรงเรียนสตึก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ชั้นเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 03/2562 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นั้น ผุ้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ กิจการร่วมค้า พูพ่า เคพีวี โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 4,191,900 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้าน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

Ċ
โรงเรียนสตึก สพม.32,
26 พ.ค. 2562 21:08
Comments