ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งแม่บ้าน

โพสต์7 พ.ค. 2562 02:09โดยโรงเรียนสตึก สพม.32   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2562 02:19 ]
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/prakasrabsmakhrbukhkhlpheuxkhadleuxklukcangchawkhrawraydeuxntahaenngmaeban/44.png

ด้วยโรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเดือน จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
    ตำแหน่ง แม่บ้าน            จำนวน ๒ อัตรา 
    อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) 
    วันรับสมัคร ๗ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (เว้นวันหยุดราชการ)
    ระยะเวลาในการจ้าง ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
ą
05.jpg
(41k)
โรงเรียนสตึก สพม.32,
7 พ.ค. 2562 02:09
ą
06.jpg
(32k)
โรงเรียนสตึก สพม.32,
7 พ.ค. 2562 02:09
Comments