ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

โพสต์11 เม.ย. 2562 20:57โดยโรงเรียนสตึก สพม.32   [ อัปเดต 11 เม.ย. 2562 20:58 ]
    
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/_draft_post-11/44.png
    ด้วยโรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน ๓ ตำแหน่ง ดังนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังต่อไปนี้
    ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน ๓ อัตรา
        - สาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น จำนวน ๑ อัตรา
        - สาขาวิชาเอกภาษาเกาหลี จำนวน ๑ อัตรา
        - สาขาวิชาเอกภาษาจีน จำนวน ๑ อัตรา
    อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
    ระยะเวลาในการจ้าง ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
Ċ
โรงเรียนสตึก สพม.32,
11 เม.ย. 2562 20:58
Comments