ข่าว ประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ชั้นเดียว

โพสต์26 พ.ค. 2562 21:08โดยโรงเรียนสตึก สพม.32

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/_draft_post-12/44.png

ตามประกาศโรงเรียนสตึก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ชั้นเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 03/2562 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นั้น ผุ้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ กิจการร่วมค้า พูพ่า เคพีวี โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 4,191,900 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้าน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูภาษาจีน

โพสต์22 พ.ค. 2562 23:21โดยโรงเรียนสตึก สพม.32   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2562 23:24 ]

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/_draft_post-12/44.png

 ด้วยโรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเดือน ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน จำนวน ๑ ตำแหน่ง ดังนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังต่อไปนี้
ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา 
        - สาขาวิชาเอกภาษาจีน จำนวน ๑ อัตรา 
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
    ระยะเวลาในการจ้าง ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
วันเวลารับสมัคร
    วันที่ ๒๓ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ในเวลาราชการ)

ประกาศโรงเรียนสตึก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ชั้นเดียวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์10 พ.ค. 2562 02:18โดยโรงเรียนสตึก สพม.32   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2562 20:32 ]

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/_draft_post-12/44.png

โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ (สพม.32) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ชั้นเดียวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) มีความประสงค์จะประกวดราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ชั้นเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,909,700 บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้าน) 
   ผู้ยื้นเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ระหว่าง 08.30 - 16.30 น.
   ผู้ยื่นเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ (ดังประกาศที่แนบข้างล่าง)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งแม่บ้าน

โพสต์7 พ.ค. 2562 02:09โดยโรงเรียนสตึก สพม.32   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2562 02:19 ]

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/prakasrabsmakhrbukhkhlpheuxkhadleuxklukcangchawkhrawraydeuxntahaenngmaeban/44.png

ด้วยโรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเดือน จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
    ตำแหน่ง แม่บ้าน            จำนวน ๒ อัตรา 
    อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) 
    วันรับสมัคร ๗ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (เว้นวันหยุดราชการ)
    ระยะเวลาในการจ้าง ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งบประมาณ

โพสต์3 พ.ค. 2562 00:58โดยโรงเรียนสตึก สพม.32   [ อัปเดต 7 พ.ค. 2562 02:07 ]

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/_draft_post-12/44.png

ด้วยโรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ดังนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
    ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณ            จำนวน ๑ อัตรา 
    อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) 
    วันรับสมัคร ๓ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (เว้นวันหยุดราชการ)
    ระยะเวลาในการจ้าง ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

โพสต์3 พ.ค. 2562 00:55โดยโรงเรียนสตึก สพม.32   [ อัปเดต 7 พ.ค. 2562 02:09 ]

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/prakasrabsmakhrbukhkhlpheuxkhadleuxklukcangchawkhrawraydeuxntahaenngceahnathithurkar/44.png

 ด้วยโรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเดือน ตำแหน่งธุรการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ดังนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
    ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ            จำนวน ๑ อัตรา 
    อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) 
    วันรับสมัคร ๓ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (เว้นวันหยุดราชการ)
    ระยะเวลาในการจ้าง ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

โพสต์11 เม.ย. 2562 20:57โดยโรงเรียนสตึก สพม.32   [ อัปเดต 11 เม.ย. 2562 20:58 ]

    
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/_draft_post-11/44.png
    ด้วยโรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน ๓ ตำแหน่ง ดังนั้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังต่อไปนี้
    ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน ๓ อัตรา
        - สาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น จำนวน ๑ อัตรา
        - สาขาวิชาเอกภาษาเกาหลี จำนวน ๑ อัตรา
        - สาขาวิชาเอกภาษาจีน จำนวน ๑ อัตรา
    อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
    ระยะเวลาในการจ้าง ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ห้องปกติ ปีการศึกษา 2562

โพสต์13 มี.ค. 2562 20:28โดยโรงเรียนสตึก สพม.32

โรงเรียนสตึก (สพม.32) มีการกำหนดแนวปฏิบัติการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 22- 23 และ 25-27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมข้างล่างนี้
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/_draft_post-11/001.jpg

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ม.1 และ ม. 4 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต

โพสต์13 มี.ค. 2562 20:13โดยโรงเรียนสตึก สพม.32

โรงเรียนสตึก (สพม.32) ขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษตามโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (สามารถดาวน์โหลดข้างล่างนี้)
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/_draft_post-5/44.png

ประกาศโรงเรียนสตึก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ชั้นเดียวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์17 ก.พ. 2562 19:58โดยโรงเรียนสตึก สพม.32   [ อัปเดต 17 ก.พ. 2562 19:59 ]

โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ (สพม.32) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ชั้นเดียวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) มีความประสงค์จะประกวดราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ชั้นเดียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,990,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้าน) 
   ผู้ยื้นเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่าง 08.30 - 16.30 น.
   ผู้ยื่นเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ (ดังประกาศที่แนบข้างล่าง)
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/khaw-prachasamphanth/_draft_post-5/44.png

1-10 of 39