ข้อมูลทั่วไป

ประวัติโรงเรียน


        โรงเรียนสตึกเปิดสอนเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๐๑ ที่ศาลาวัดประชาบูรณะ ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
ต่อมาได้ตั้งอาคารเรียน ๑ หลัง ในที่ราชพัสดุ เนื้อที่ ๑๖ ไร่ ในเขตหมู่บ้านสตึก

        ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ดร.ก่อ   สวัสดิพานิช  อธิบดีกรมสามัญศึกษา ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียน และมีนโยบายให้ย้ายโรงเรียนเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๑๘ ได้ย้ายมาอยู่ในที่ปัจจุบันเลขที่ ๑๒๓  หมู่ที่ ๒๓  บ้านหนองบัวเหนือ  ถ. บุรีรัมย์ – บรบือ  ตำบลนิคม อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  มีเนื้อที่ประมาณ  ๔๐๐  ไร่เศษ ห่างจากที่ว่าการอำเภอสตึกประมาณ  ๓  กิโลเมตร

 

คำขวัญของโรงเรียน

ซื่อสัตย์  สุจริต คบมิตรที่ดี  รักเรียนรักศักดิ์ศรี กตัญญูรู้คุณ

 คติพจน์ของโรงเรียน


"ปญฺญา  นรานํ  (ปัญญา  ประดุจดังดวงแก้วของมนุษย์)"

 

สีประจำโรงเรียน

“ เขียว – ขาว ”

Comments