วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 วิสัยทัศน์

        โรงเรียนสตึกเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาครูสู่มืออาชีพ ผู้เรียนได้มาตรฐานการเรียนรู้ควบคู่เทคโนโลยีมีคุณธรรมนำความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


พันธกิจ
        ๑. บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมได้คอบคลุมทุกกลุ่มสาระเป้าหมาย
        ๒. พัฒนาครูให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
        ๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามมาตรฐานการเรียนรู้
        ๔. ปลูกฝังจิตสำนึกภูมิปัญญาท้องถิ่น น้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ป้าหมาย
       ๑. โรงเรียนสตึกผ่านการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก มีผลการประเมินระดับดี
       ๒. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพทุกด้าน และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
       ๓. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพทางการศึกษา
       ๔. โรงเรียนสตึกจัดแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปลูกฝังจิตสำนึกตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง


อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
       - ชาววนาลัยซื่อสัตย์ สุจริต คบมิตรที่ดี รักเรียนรักศักดิ์ศรี กตัญญูรู้คุณ


คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 8 ประการ
       หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันถึงประสงค์เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานเป็นพลเมืองไทยและพลโลกดังนี้

      ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
      ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
      ๓. มีวินัย
      ๔. ใฝ่เรียนรู้
      ๕. อยู่อย่างพอเพียง
      ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
      ๗. รักความเป็นไทย
      ๘. มีจิตสาธารณะ

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

      ๑. ความสามารถในการสื่อสาร
      ๒. ความสามารถในการคิด
      ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
      ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
      ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
       โรงเรียนสตึก ได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยโรงเรียนกำหนดปรัชญา คติพจน์ วิสันทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ในการบริหารและ
จัดการศึกษา และได้กำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคนิคการ
Brain Strumming ได้กลยุทธ์ระดับองค์กร ๔ ประเด็นกลยุทธ์ เพื่อให้เกิดคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา


กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
       ๑. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม
       ๒. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
       ๓. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
       ๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์มีวิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์
       ๕. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
       ๖. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
      ๗. ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
      ๘. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา
กลยุทธ์ที่ ๒  เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากร(ด้านการเรียนการสอน)
       ๑. ครูมีคุณธรรมจริยธรรม/มีวุฒิความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบหมั่นพัฒนาตนเองเข้ากับชุมชนได้ดี และมีครูเพียงพอ
       ๒. มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
กลยุทธ์ที่ ๓  ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา
       ๑. ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรมมีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
       ๒. สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร
       ๓. สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
       ๔. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
       ๕. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
       ๖. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ     
กลยุทธ์ที่ ๔  ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
       ๑. สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
       ๒. สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรภาครัฐเอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนในชุมชน