ฝ่ายบริหาร


นายสราวุธ  ทรงประโคน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก
นางจิตรา  สราญบุรุษ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานงบประมาณ
 

นางรุ่งจิต  สุวรรณธาดา
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานวิชาการ

นายสุทธิศักดิ์ วรพัฒน์ผดุง
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบุคคล
 
นายพีระพรรดิ์  อ่อนเรือง
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

หน้าแรก

Comments