Home‎ > ‎

แผนการจัดการเรียนรู้ อจท.ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2558


มัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำดับระดับชั้นรายวิชาดาวน์โหลด
1ม.1ภาษาไทย - หลักภาษาดาวน์โหลด
2ม.1ภาษาไทย - วรรณคดีดาวน์โหลด
3ม.1ภาษาอังกฤษดาวน์โหลด
4ม.1คู่มือ Focus on Readingดาวน์โหลด
5ม.1หน้าที่พลเมืองดาวน์โหลด
6ม.1คณิตศาสตร์ เล่ม 1ดาวน์โหลด
7ม.1คณิตศาสตร์ เล่ม 2ดาวน์โหลด
8ม.1วิทยาศาสตร์ เล่ม 1ดาวน์โหลด
9ม.1วิทยาศาสตร์ เล่ม 2ดาวน์โหลด
10ม.1เศรษฐศาสตร์ดาวน์โหลด
11ม.1เทคโนฯดาวน์โหลด
12ม.1ประวัติศาสตร์ดาวน์โหลด
13ม.1ภูมิศาสตร์ดาวน์โหลด
14ม.1พระพุทธศาสนาดาวน์โหลด
15ม.1สุขศึกษาดาวน์โหลด
16ม.1ทัศนศิลป์ดาวน์โหลด
17ม.1ดนตรี - นาฏศิลป์ดาวน์โหลด
18ม.1การงานอาชีพฯดาวน์โหลด
19ม.1อาเซียนฯดาวน์โหลด


มัธยมศึกษาปีที่ 2

ลำดับระดับชั้นรายวิชาดาวน์โหลด
1ม.2ภาษาไทย - หลักภาษาดาวน์โหลด
2ม.2ภาษาไทย - วรรณคดีดาวน์โหลด
3ม.2ภาษาอังกฤษดาวน์โหลด
4ม.2คู่มือ Focus on Readingดาวน์โหลด
5ม.2หน้าที่พลเมืองดาวน์โหลด
6ม.2คณิตศาสตร์ เล่ม 1ดาวน์โหลด
7ม.2คณิตศาสตร์ เล่ม 2ดาวน์โหลด
8ม.2วิทยาศาสตร์ เล่ม 1ดาวน์โหลด
9ม.2วิทยาศาสตร์ เล่ม 2ดาวน์โหลด
10ม.2เศรษฐศาสตร์ดาวน์โหลด
11ม.2เทคโนฯดาวน์โหลด
12ม.2ประวัติศาสตร์ดาวน์โหลด
13ม.2ภูมิศาสตร์ดาวน์โหลด
14ม.2พระพุทธศาสนาดาวน์โหลด
15ม.2สุขศึกษาดาวน์โหลด
16ม.2ทัศนศิลป์ดาวน์โหลด
17ม.2ดนตรี - นาฏศิลป์ดาวน์โหลด
18ม.2การงานอาชีพฯดาวน์โหลด
19ม.2อาเซียนฯดาวน์โหลด


มัธยมศึกษาปีที่ 3

ลำดับระดับชั้นรายวิชาดาวน์โหลด
1ม.3ภาษาไทย - หลักภาษาดาวน์โหลด
2ม.3ภาษาไทย - วรรณคดีดาวน์โหลด
3ม.3ภาษาอังกฤษดาวน์โหลด
4ม.3คู่มือ Focus on Readingดาวน์โหลด
5ม.3หน้าที่พลเมืองดาวน์โหลด
6ม.3คณิตศาสตร์ เล่ม 1ดาวน์โหลด
7ม.3คณิตศาสตร์ เล่ม 2ดาวน์โหลด
8ม.3วิทยาศาสตร์ เล่ม 1ดาวน์โหลด
9ม.3วิทยาศาสตร์ เล่ม 2ดาวน์โหลด
10ม.3เศรษฐศาสตร์ดาวน์โหลด
11ม.3เทคโนฯดาวน์โหลด
12ม.3ประวัติศาสตร์ดาวน์โหลด
13ม.3ภูมิศาสตร์ดาวน์โหลด
14ม.3พระพุทธศาสนาดาวน์โหลด
15ม.3สุขศึกษาดาวน์โหลด
16ม.3ทัศนศิลป์ดาวน์โหลด
17ม.3ดนตรี - นาฏศิลป์ดาวน์โหลด
18ม.3การงานอาชีพฯดาวน์โหลด
19ม.3อาเซียนฯดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ลำดับระดับชั้นรายวิชาดาวน์โหลด
1ม.4ภาษาไทย - หลักภาษาดาวน์โหลด
2ม.4ภาษาไทย - วรรณคดีดาวน์โหลด
3ม.4ภาษาอังกฤษ UpStreamดาวน์โหลด
4ม.4สุขศึกษาดาวน์โหลด
5ม.4เทคโนฯดาวน์โหลด
6ม.4พระพุทธศาสนาดาวน์โหลด
7ม.4การงานอาชีพฯดาวน์โหลด
8ม.4ทัศนศิลป์ดาวน์โหลด
9ม.4ดนตรีดาวน์โหลด
10ม.4นาฏศิลป์ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 5

ลำดับระดับชั้นรายวิชาดาวน์โหลด
1ม.5ภาษาไทย - หลักภาษาดาวน์โหลด
2ม.5ภาษาไทย - วรรณคดีดาวน์โหลด
3ม.5ภาษาอังกฤษ UpStreamดาวน์โหลด
4ม.5สุขศึกษาดาวน์โหลด
5ม.5เทคโนฯดาวน์โหลด
6ม.5พระพุทธศาสนาดาวน์โหลด
7ม.5การงานอาชีพฯดาวน์โหลด
8ม.5ทัศนศิลป์ดาวน์โหลด
9ม.5ดนตรีดาวน์โหลด
10ม.5นาฏศิลป์ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ลำดับระดับชั้นรายวิชาดาวน์โหลด
1ม.6ภาษาไทย - หลักภาษาดาวน์โหลด
2ม.6ภาษาไทย - วรรณคดีดาวน์โหลด
3ม.6ภาษาอังกฤษ UpStreamดาวน์โหลด
4ม.6สุขศึกษาดาวน์โหลด
5ม.6เทคโนฯดาวน์โหลด
6ม.6พระพุทธศาสนาดาวน์โหลด
7ม.6การงานอาชีพฯดาวน์โหลด
8ม.6ทัศนศิลป์ดาวน์โหลด
9ม.6ดนตรีดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ลำดับระดับชั้นรายวิชาดาวน์โหลด
1ม.4-6คู่มือครู Mastery in Reading 1ดาวน์โหลด
2ม.4-6คู่มือครู Mastery in Reading 2ดาวน์โหลด
3ม.4-6คู่มือครู Mastery in Reading 3ดาวน์โหลด
4ม.4-6ประวัติศาสตร์ไทยดาวน์โหลด
5ม.4-6ประวัติศาสตร์สากลดาวน์โหลด
6ม.4-6พระพุทธศาสนาดาวน์โหลด
7ม.4-6ภูมิศาสตร์ดาวน์โหลด
8ม.4-6วิทยาศาสตร์ดาวน์โหลด
9ม.4-6เศรษฐศาสตร์ดาวน์โหลด
10ม.4-6หน้าที่พลเมืองฯดาวน์โหลด
11ม.4-6อาเซียนฯดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำดับระดับชั้นรายวิชาดาวน์โหลด
1[สมฐ.] ม.1ภาษาอังกฤษ YourTurnBestดาวน์โหลด
2[สมฐ.] ม.1คณิตศาสตร์ดาวน์โหลด
3[สมฐ.] ม.1ประวัติศาสตร์ดาวน์โหลด
4[สมฐ.] ม.1พระพุทธศาสนาดาวน์โหลด
5[สมฐ.] ม.1ภาษาไทยดาวน์โหลด
6[สมฐ.] ม.1ภูมิศาสตร์ดาวน์โหลด
7[สมฐ.] ม.1วิทยาศาสตร์ดาวน์โหลด
8[สมฐ.] ม.1เศรษฐศาสตร์ดาวน์โหลด
9[สมฐ.] ม.1สุขศึกษาดาวน์โหลด
10[สมฐ.] ม.1หน้าที่พลเมืองดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ลำดับระดับชั้นรายวิชาดาวน์โหลด
1[สมฐ.] ม.2ภาษาอังกฤษ YourTurnBestดาวน์โหลด
2[สมฐ.] ม.2คณิตศาสตร์ดาวน์โหลด
3[สมฐ.] ม.2ประวัติศาสตร์ดาวน์โหลด
4[สมฐ.] ม.2พระพุทธศาสนาดาวน์โหลด
5[สมฐ.] ม.2ภาษาไทยดาวน์โหลด
6[สมฐ.] ม.2ภูมิศาสตร์ดาวน์โหลด
7[สมฐ.] ม.2วิทยาศาสตร์ดาวน์โหลด
8[สมฐ.] ม.2เศรษฐศาสตร์ดาวน์โหลด
9[สมฐ.] ม.2สุขศึกษาดาวน์โหลด
10[สมฐ.] ม.2หน้าที่พลเมืองดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ลำดับระดับชั้นรายวิชาดาวน์โหลด
1[สมฐ.] ม.3ภาษาอังกฤษ YourTurnBestดาวน์โหลด
2[สมฐ.] ม.3คณิตศาสตร์ดาวน์โหลด
3[สมฐ.] ม.3ประวัติศาสตร์ดาวน์โหลด
4[สมฐ.] ม.3พระพุทธศาสนาดาวน์โหลด
5[สมฐ.] ม.3ภาษาไทยดาวน์โหลด
6[สมฐ.] ม.3ภูมิศาสตร์ดาวน์โหลด
7[สมฐ.] ม.3วิทยาศาสตร์ดาวน์โหลด
8[สมฐ.] ม.3เศรษฐศาสตร์ดาวน์โหลด
9[สมฐ.] ม.3สุขศึกษาดาวน์โหลด
10[สมฐ.] ม.3หน้าที่พลเมืองดาวน์โหลดอาเซียน

ลำดับระดับชั้นรายวิชาดาวน์โหลด
1ป.1แผนฯอาเซียนดาวน์โหลด
2ป.2แผนฯอาเซียนดาวน์โหลด
3ป.3แผนฯอาเซียนดาวน์โหลด
4ป.4แผนฯอาเซียนดาวน์โหลด
5ป.5แผนฯอาเซียนดาวน์โหลด
6ป.6แผนฯอาเซียนดาวน์โหลด
7ม.1แผนฯอาเซียนดาวน์โหลด
8ม.2แผนฯอาเซียนดาวน์โหลด
9ม.3แผนฯอาเซียนดาวน์โหลด
10ม.4-6แผนฯอาเซียนดาวน์โหลด

powerpoint

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ลำดับระดับชั้นรายวิชาดาวน์โหลด
1ม.1ภาษาไทย (หลักภาษา)ดาวน์โหลด
2ม.2ภาษาไทย (หลักภาษา)ดาวน์โหลด
3ม.3ภาษาไทย (หลักภาษา)ดาวน์โหลด
4ม.1ภาษาไทย (วรรณคดี)ดาวน์โหลด
5ม.2ภาษาไทย (วรรณคดี)ดาวน์โหลด
6ม.3ภาษาไทย (วรรณคดี)ดาวน์โหลด
7ม.1ภาษาอังกฤษ Accessดาวน์โหลด
8ม.2ภาษาอังกฤษ Accessดาวน์โหลด
9ม.3ภาษาอังกฤษ Accessดาวน์โหลด
10ม.1ภาษาอังกฤษ Team Upดาวน์โหลด
11ม.2ภาษาอังกฤษ Team Upดาวน์โหลด
12ม.3ภาษาอังกฤษ Team Upดาวน์โหลด
13ม.1วิทยาศาสตร์ เล่ม 1ดาวน์โหลด
14ม.2วิทยาศาสตร์ เล่ม 1ดาวน์โหลด
15ม.3วิทยาศาสตร์ เล่ม 1ดาวน์โหลด
16ม.1วิทยาศาสตร์ เล่ม 2ดาวน์โหลด
17ม.2วิทยาศาสตร์ เล่ม 2ดาวน์โหลด
18ม.3วิทยาศาสตร์ เล่ม 2ดาวน์โหลด
19ม.1เศรษฐศาสตร์ดาวน์โหลด
20ม.2เศรษฐศาสตร์ดาวน์โหลด
21ม.3เศรษฐศาสตร์ดาวน์โหลด
22ม.1ภูมิศาสตร์ดาวน์โหลด
23ม.2ภูมิศาสตร์ดาวน์โหลด
24ม.3ภูมิศาสตร์ดาวน์โหลด
25ม.1ประวัติศาสตร์ดาวน์โหลด
26ม.2ประวัติศาสตร์ดาวน์โหลด
27ม.3ประวัติศาสตร์ดาวน์โหลด
28ม.1พระพุทธศาสนาดาวน์โหลด
29ม.2พระพุทธศาสนาดาวน์โหลด
30ม.3พระพุทธศาสนาดาวน์โหลด
31ม.1หน้าที่พลเมืองดาวน์โหลด
32ม.2หน้าที่พลเมืองดาวน์โหลด
33ม.3หน้าที่พลเมืองดาวน์โหลด
34ม.1ทัศนศิลป์ดาวน์โหลด
35ม.2ทัศนศิลป์ดาวน์โหลด
36ม.3ทัศนศิลป์ดาวน์โหลด
37ม.1สุขศึกษาดาวน์โหลด
38ม.2สุขศึกษาดาวน์โหลด
39ม.3สุขศึกษาดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ลำดับระดับชั้นรายวิชาดาวน์โหลด
1ม.4ภาษาไทย (หลักภาษา)ดาวน์โหลด
2ม.5ภาษาไทย (หลักภาษา)ดาวน์โหลด
3ม.6ภาษาไทย (หลักภาษา)ดาวน์โหลด
4ม.4ภาษาไทย (วรรณคดี)ดาวน์โหลด
5ม.5ภาษาไทย (วรรณคดี)ดาวน์โหลด
6ม.6ภาษาไทย (วรรณคดี)ดาวน์โหลด
7ม.4ภาษาอังกฤษ Upstreamดาวน์โหลด
8ม.5ภาษาอังกฤษ Upstreamดาวน์โหลด
9ม.6ภาษาอังกฤษ Upstreamดาวน์โหลด
10ม.4-6ภูมิศาสตร์ดาวน์โหลด
11ม.4-6เศรษฐศาสตร์ดาวน์โหลด
12ม.4-6หน้าที่พลเมืองดาวน์โหลด
13ม.4-6ประวัติศาสตร์ไทยดาวน์โหลด
14ม.4-6ประวัติศาสตร์สากลดาวน์โหลด
15ม.4พระพุทธศาสนาดาวน์โหลด
16ม.5พระพุทธศาสนาดาวน์โหลด
17ม.6พระพุทธศาสนาดาวน์โหลด
18ม.4-6พระพุทธศาสนาดาวน์โหลด
19ม.4ทัศนศิลป์ดาวน์โหลด
20ม.5ทัศนศิลป์ดาวน์โหลด
21ม.6ทัศนศิลป์ดาวน์โหลด

audio

ภาษาไทย

ลำดับระดับชั้นรายวิชาดาวน์โหลด
1ป.1ภาษาไทย ป.1ดาวน์โหลด
2ป.2ภาษาไทย ป.2ดาวน์โหลด
3ป.3ภาษาไทย ป.3ดาวน์โหลด
4ป.4ภาษาไทย ป.4ดาวน์โหลด
5ป.5ภาษาไทย ป.5ดาวน์โหลด
6ป.6ภาษาไทย ป.6ดาวน์โหลด
7ม.1ภาษาไทย ม.1ดาวน์โหลด
8ม.2ภาษาไทย ม.2ดาวน์โหลด
9ม.3ภาษาไทย ม.3ดาวน์โหลด
10ม.4ภาษาไทย ม.4ดาวน์โหลด
11ม.5ภาษาไทย ม.5ดาวน์โหลด
12ม.6ภาษาไทย ม.6ดาวน์โหลด

ภาษาอังกฤษ

ลำดับระดับชั้นรายวิชาดาวน์โหลด
1ป.1-6ภาษาอังกฤษ Smile ป.1-6ดาวน์โหลด
2ป.1-6ภาษาอังกฤษ Aha ป.1-6ดาวน์โหลด
3ม.1-3ภาษาอังกฤษ ACCESS ม.1-3ดาวน์โหลด
4ม.1-3ภาษาอังกฤษ TEAM UP ม.1-3ดาวน์โหลด
5ม.4-6ภาษาอังกฤษ Upstream ม.4-6ดาวน์โหลด

exam

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำดับระดับชั้นรายวิชาดาวน์โหลด
1ม.1ข้อสอบคิดวิเคราะห์ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ลำดับระดับชั้นรายวิชาดาวน์โหลด
1ม.2ข้อสอบคิดวิเคราะห์ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ลำดับระดับชั้นรายวิชาดาวน์โหลด
1ม.3ข้อสอบคิดวิเคราะห์ดาวน์โหลด
2ม.3แนวข้อสอบ O-NETดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ลำดับระดับชั้นรายวิชาดาวน์โหลด
1ม.4ข้อสอบคิดวิเคราะห์ม.4-6ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 5

ลำดับระดับชั้นรายวิชาดาวน์โหลด
1ม.5ข้อสอบคิดวิเคราะห์ม.4-6ดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ลำดับระดับชั้นรายวิชาดาวน์โหลด
1ม.6ข้อสอบคิดวิเคราะห์ม.4-6ดาวน์โหลด
2ม.6ข้อสอบคิดวิเคราะห์ดาวน์โหลด
3ม.6แนวข้อสอบO-NETม.6ดาวน์โหลด


stem
ม.4
ม.5
ม.6
pbl
มัมัธยมศึกษาปีที่ 1มัมัธยมศึกษาปีที่ 2มัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์

practicebook "แบบวัดฯ
มัธยมศึกษาปีที่ 1มัธยมศึกษาปีที่ 2มัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
หน้าที่พลเมือง
หน้าที่พลเมือง
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
สุขศึกษา
สุขศึกษา
ทัศนศิลป์
ทัศนศิลป์
ทัศนศิลป์
ดนตรี - นาฏศิลป์
ดนตรี - นาฏศิลป์
ดนตรี - นาฏศิลป์
การงานอาชีพฯ
การงานอาชีพฯ
การงานอาชีพฯ
มมฐ. , สมฐ. ม.1-6
มัธยมศึกษาปีที่ 1มัธยมศึกษาปีที่ 2มัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาอังกฤษ New Current English
ภาษาอังกฤษ New Current English
ภาษาอังกฤษ New Current English
ภาษาอังกฤษ Read and Write
ภาษาอังกฤษ New Read and Write
ภาษาอังกฤษ New Read and Write
คณิตศาสตร์ เล่ม 1
วิทยาศาสตร์ เล่ม 1
วิทยาศาสตร์ เล่ม 1
วิทยาศาสตร์ เล่ม 2
วิทยาศาสตร์ เล่ม 2
วิทยาศาสตร์ เล่ม 2
วิทยาศาสตร์ เล่ม 1
สุขศึกษา
สุขศึกษา
วิทยาศาสตร์ เล่ม 2
ประวัติศาสตร์
พระพุทธศาสนา
ภูมิศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
สุขศึกษา
หน้าที่พลเมือง


ของแถม

แผนการสอนคณิตศาสตร์ หลักสูตร 51

แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับครูคณิตศาสตร์ ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย  ทั้งคณิตศาสตร์พื้นฐาน (Basic Mathematics) และคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (Additional Mathematics)  ขอขอบคุณ คุณครูบุญเกิด ศิริวรรณ  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น เจ้าของไฟล์ที่ให้ความอนุุเคราะห์คุณครูคณิตศาสตร์

แผนการสอนคณิตศาสตร์  พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.1

แผนการสอนคณิตศาสตร์  พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.2

แผนการสอนคณิตศาสตร์  พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.3

แผนการสอนคณิตศาสตร์  พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.4

แผนการสอนคณิตศาสตร์  พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.5

แผนการสอนคณิตศาสตร์  พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.6

 อ้างอิงค์จาก http://krupraiwan.wordpress.com/


แผนการสอน ป.1-ม.6 วิชาคณิตศาสตร์ ดาวน์โหลดที่นี่

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์จากสำนักพิมพ์ ว.พ. ระดับชั้น ป.1 - ม.6 ให้คณครูได้นำไปปรับใช้ในการจัดกิจกิจกรรมการเรียนรู้นะ  แหล่งที่มา : http://www.wpp.co.th/Comments