การสร้างตาราง (table) ในฐานข้อมูล ด้วย โปรแกรม Access

การ Query อย่างง่ายด้วย Datasheet

การสร้าง Query โดยใช้ Simple Query Wizard ในโปรแกรม Access

การสร้างฟอร์ม (form) ในโปรแกรม Access

การสร้างฟอร์มโดยใช้ Form Wizard ในโปรแกรม Access