ขอแสดงความยินดีกับรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ (ภาษาญี่ปุ่น)

ผลการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-6ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนตครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ โรงเรียนสตรีวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ด้วยคะแนน ๙๒.๓๓ (คะแนนอันดับ๑ในเขตพื้นที่) 1.นางสาวจิดาภา พันพานิชย์กุล ม.5.14 2.นางสาวปฐิมาพร ฮ้อศิริมานนท์ ม.5.14

ขอแสดงความยินดีกับ น้องพั้นช์ นางสาวศุภาพิชญ์ ประจักษ์ศุภนิติ นักเรียน ม.5.14 แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสตรีวิทยา ที่ชนะเลิศการประกวด cosplay ในงาน Japan Night Festival ที่ห้าง Imperial สำโรง

เมื่อวันที่ 17กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยได้รับรางวัล ทริปเที่ยวญี่ปุ่น5วัน 2ที่นั่ง 🥇おめでとう🎊🎉🎊

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2562

ผลการประกวดแข่งขันทักษะวิชาภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2562🥇🏆รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเปิดพจนานุกรมคำศัพท์นางสาวพัณณ์จุฑา เจริญแพทย์ ม.5.14
🥇 🏆รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่นนางสาวปฐิมาพร ฮ้อศิริมานนท์ ม.5.14
🥇 🏆รางวัลชนะเลิศ การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้น ม.6นางสาวพิไลวรรณ สุธรรมชัย ม.6.14
🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์นางสาวจิดาภา พันพานิชย์กุล ม.5.14
🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเปิดพจนานุกรมคันจินางสาวภูริตา บาลมงคล ม.6.14
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปภาษาญี่ปุ่นนางสาวกัลยลักษณ์ ทองไพรวัลย์ ม.6.14นางสาวภรภัทร ภิสัชเพ็ญ ม.6.14
🏅รางวัลชมเชย การแข่งขันเขียนตามคำบอกนางสาวภูษณา ลีละบุตร ม.4.14
🏵รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม🏵การแข่งขันคัดลายมือ ม.4นางสาวธัญชนก สุเมธาวัฒนะ ม.4.14การแข่งขันคัดลายมือ ม.5นางสาวนภัสสร ศิระวงศ์ประเสริฐ ม.5.14การแข่งขันวาดภาพจากการฟังนางสาวนันท์นภัส พรรคกลิน ม.6.14นางสาวพุธิตา อ่อนอาษา ม.6.14นางสาวรวินท์พร ลิ้มฐิติศักดิ์ ม.6.14
โรงเรียนสตรีวิทยา จัดกิจกรรม Summer Abroad Japan 2019 ณ Tokyo International School ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม -14 เมษายน 2562 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 20 คน ครู 1 คนและผู้ประสานงาน 2 คน