ผลการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นประจำปี 2564

โรงเรียนสตรีวิทยาส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 1 รายการการแข่งขันคลิปวีดีโอริวิว "ของดีประจำจังหวัด" เป็นภาษาญี่ปุ่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

คือ นางสาวภูษณา ลีละบุตรและนางสาวพิชญาวีร์ บุญนิธี

นักเรียนชั้น ม.6.14

นักเรียนจะเป็นตัวแทนศูนย์ภาษาญี่ปุ่นเข้าแข่งขันระดับภาค(ประเทศ) ต่อไป

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ (ภาษาญี่ปุ่น)

ผลการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-6ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนตครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ โรงเรียนสตรีวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ด้วยคะแนน ๙๒.๓๓ (คะแนนอันดับ๑ในเขตพื้นที่) 1.นางสาวจิดาภา พันพานิชย์กุล ม.5.14 2.นางสาวปฐิมาพร ฮ้อศิริมานนท์ ม.5.14

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2562

ผลการประกวดแข่งขันทักษะวิชาภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2562🥇🏆รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเปิดพจนานุกรมคำศัพท์นางสาวพัณณ์จุฑา เจริญแพทย์ ม.5.14
🥇 🏆รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่นนางสาวปฐิมาพร ฮ้อศิริมานนท์ ม.5.14
🥇 🏆รางวัลชนะเลิศ การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้น ม.6นางสาวพิไลวรรณ สุธรรมชัย ม.6.14
🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์นางสาวจิดาภา พันพานิชย์กุล ม.5.14
🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเปิดพจนานุกรมคันจินางสาวภูริตา บาลมงคล ม.6.14
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปภาษาญี่ปุ่นนางสาวกัลยลักษณ์ ทองไพรวัลย์ ม.6.14นางสาวภรภัทร ภิสัชเพ็ญ ม.6.14
🏅รางวัลชมเชย การแข่งขันเขียนตามคำบอกนางสาวภูษณา ลีละบุตร ม.4.14
🏵รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม🏵การแข่งขันคัดลายมือ ม.4นางสาวธัญชนก สุเมธาวัฒนะ ม.4.14การแข่งขันคัดลายมือ ม.5นางสาวนภัสสร ศิระวงศ์ประเสริฐ ม.5.14การแข่งขันวาดภาพจากการฟังนางสาวนันท์นภัส พรรคกลิน ม.6.14นางสาวพุธิตา อ่อนอาษา ม.6.14นางสาวรวินท์พร ลิ้มฐิติศักดิ์ ม.6.14
โรงเรียนสตรีวิทยา จัดกิจกรรม Summer Abroad Japan 2019 ณ Tokyo International School ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม -14 เมษายน 2562 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 20 คน ครู 1 คนและผู้ประสานงาน 2 คน

ขอแสดงความยินดีกับ น้องพั้นช์ นางสาวศุภาพิชญ์ ประจักษ์ศุภนิติ นักเรียน ม.5.14 แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสตรีวิทยา ที่ชนะเลิศการประกวด cosplay ในงาน Japan Night Festival ที่ห้าง Imperial สำโรง

เมื่อวันที่ 17กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยได้รับรางวัล ทริปเที่ยวญี่ปุ่น5วัน 2ที่นั่ง 🥇おめでとう🎊🎉🎊