Home


 

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนยากจน


คู่มือการใช้งาน

คุ่มือบนเว็บ

คู่มือระบบ Admin 

คู่มือบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

แบบ นร.01, 02 

แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้านนักเรียน


รหัสการเข้าใช้งาน  ใช้รหัสไหนก็ ตอนเลือกห้องให้เลือกให้ตรงกับห้อง
ชื่อผู้ใช้จะเป็นตัวเลข      รหัสผ่านเป็นตัวอักษร


ห้อง รวม ยังไม่ได้คัดกรอง คัดกรองแล้ว คงเหลือ 
1/6  11 11 0 11
 1/7 6 6 0 6
 1/8 9 9 0 9
 1/9 15 15 0 15
1/10  13 13 0 13
 1/11 7 7 0 7
 1/13 1 1 0 1
1/14  10 10 0 10
2/1  1 1 0 1
2/2  6 6 0 6
 2/6 4 4 0 4
 2/7 20 0200
2/8  13 13 0 13
 2/10 11 8 3 8
 2/11 14 14 0 14
2/13  7 6 1 6
 2/14 14 14 0 14
 3/3 6 6 0 6
 3/4 8 6 2 6
 3/5 16 11 5 11
 3/6 9 9 0 9
 3/7 1 1 0 1
 3/8 2 2 0 2
 3/10 13 13 0 13
 3/11 18 16 2 16
 3/14 14 14 0 14
ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
 
ะดับชั้น ม  ห้อง ชื่อ สกุล Usename Password
1 1 จินตวี ไตรณรงค์ 100758_112 HNOSYR ม.1/1
1 1 วีระ จันทร์ดาวรรณ์ 100758_031 DPYSJO ม.1/1
1 2 โคมทอง ทองประสม 100758_102 DFKTIO ม.1/2
1 2 พัชรา  รอดเวียง     ม.1/2
1 2 นภสร  บุญเสนา     ม.1/2
1 3 จุฑาทิพย์ แสงเพชร 100758_034 QYYVQO ม.1/3
1 3 ยุวดี จอกสถิตย์ 100758_015 BKLTIZ ม.1/3
1 4 กฤติมา โชคโชติวัต 100758_136 PQTJAJ ม.1/4
1 4 พิมพ์ภรณ์ คงนาวัง 100758_111 FHZYBV ม.1/4
1 4 กัญญ์ณณัฐ  สิงหบูลย์     ม.1/4
1 5 ปิฏกศร  ศรีจำปา     ม.1/5
1 5 ณัฐชยา  อิงชัยภูมิ     ม.1/5
1 6 ฉัตรสุวรรณ  ตั้งประเสริฐวงศ์     ม.1/6
1 7 รัตนา เรืองพีระกุล 100758_114 CTITCO ม.1/7
1 7 ธัญมงคล  รติธรรมกุล     ม.1/7
1 8 วราภรณ์ ชำนาญ 100758_009 DPZUEP ม.1/8
1 8 สหัทยา ฉวีชัย 100758_138 JEHTMQ ม.1/8
1 9 สุวรรณ์ นาคดี 100758_023 SFWQRY ม.1/9
1 9 ธิดารัตน์  กุศลคุ้ม     ม.1/9
1 10 มณกฤษ อิ่มวิเศษ 100758_086 QDCABS ม.1/10
1 10 ณัฐพล  โสมาบุตร     ม.1/10
1 11 มานิตา สมรรถชัย 100758_125 LIAKEG ม.1/11
1 11 สุรสิทธิ์ รชตมงคลวิทย์ 100758_117 VTZRVY ม.1/11
1 12 สมจิตต์ เต็งชัยภูมิ 100758_021 IXSEIA ม.1/12
1 12 หทัยรัตน์  คุ้มวงศ์     ม.1/12
1 13 เจือจันทน์ ญาติสมบูรณ์ 100758_090 IFGXZF ม.1/13
1 13 วรพล  ทวีทรัพย์     ม.1/13
1 14 ทิพวัลย์ กลิ่นมาลัย 100758_107 DGQYZR ม.1/14
1 14 ศิริพร  กิ่งช้าง     ม.1/14
2 1 กนกลักษณ์ จันทศร 100758_032 QVMAVY ม.2/1
2 1 นราจิต มาตรไตร 100758_057 JVFELH ม.2/1
2 1 Alfredo Rosales Jr.     ม.2/1
2 2 ศุภกิจ  มาตรไตร     ม.2/2
2 2 ธัญธร  ชัยเนตร     ม.2/2
2 3 กัลยกร แก้วโรจน์ 100758_128 SYUFBU ม.2/3
2 3 ผุสดี บำเพ็ญเพียร 100758_132 PCPOOL ม.2/3
2 4 ปทุมมา ล้นเหลือ 100758_144 JXQEDC ม.2/4
2 4 สุรางคนางค์  พวกดอนเค็ง     ม.2/4
2 4 จิตติมา  เตมินทร์     ม.2/4
2 5 สารภี สืบนุการวัฒนา 100758_076 NIWIXS ม.2/5
2 5 สุพร ตอพล 100758_140 YRKIMU ม.2/5
2 6 วิบูลย์ รัตนวิจารย์ 100758_147 PDKAVK ม.2/6
2 6 ศิริรัตน์  บุญถือ     ม.2/6
2 6 วรารัตน์  กาหลง     ม.2/6
2 7 อรอนงค์ เหิกขุนทด 100758_022 RXQHJB ม.2/7
2 7 ปัทมวรรณ  วงศ์พรหม     ม.2/7
2 8 สุภัตรา จ้ายหนองบัว 100758_049 QAPFXC ม.2/8
2 8 ชฏาพร  ปักษา     ม.2/8
2 9 นคร  แสงทอง     ม.2/9
2 10 อัจฉรา  พษ์จันทร์     ม.2/10
2 10 ปาริฉัตร  ทิพย์รักษ์     ม.2/10
2 11 พรพิลัย  ณ กาฬสินธุ์     ม.2/11
2 11 ปภัสสร  ถวิลหวัง     ม.2/11
2 12 เอกสิทธิ์  ประครองศรี     ม.2/12
2 12 ศรินญา  ศรีวงษ์ชัย     ม.2/12
2 13 จิระชัย รังสิยานนท์ 100758_130 OTDSUS ม.2/13
2 13 ณัฐธยาน์  ธงภักดิ์     ม.2/13
2 14 ปิยาภรณ์  ลีโนนอด     ม.2/14
2 14 ชะนิตา  พรหมลัทธิศร     ม.2/14
3 1 ลัดดาวัลย์ อิ่มวิเศษ 100758_018 LNJXHX ม.3/1
3 1 จินดารัตน์  เพชรล้ำ     ม.3/1
3 1 Jonahly Ann B.Lagrimas     ม.3/1
3 2 จุรีมาศ  น้อยตาแสง     ม.3/2
3 2 สุธารัตน์  พิทยาวัฒนชัย     ม.3/2
3 3 วรรณภา  เกิดศิริ     ม.3/3
3 3 สำเริง  วงศ์ยะรา     ม.3/3
3 4 เสาวณีย์ ผดุงพล 100758_141 NGUJBT ม.3/4
3 4 ชยานันท์  หาวิชา     ม.3/4
3 5 รัชยา พรสันเทียะ 100758_122 FDJKLM ม.3/5
3 5 สุริวัฒน์ ชุ่มนาเสียว 100758_038 TYPCPY ม.3/5
3 6 กัลยาณี ฝาชัยภูมิ 100758_048 VUXBQB ม.3/6
3 6 สุภาวดี ศุภศักดิพัฒน์ 100758_070 XPRNDV ม.3/6
3 7 วลิดา ชาวนา 100758_084 OGMTIS ม.3/7
3 7 โสโชค สู้โนนตาด 100758_142 AWVTON ม.3/7
3 8 ณรงค์ พรสันเทียะ 100758_024 TRMUKS ม.3/8
3 8 สุรัติ ศรีชำนาญ 100758_028 SLPLTI ม.3/8
3 8 จินตนา  โชติเสน     ม.3/8
3 9 มัทนา พองชัยภูมิ 100758_115 ZGITBA ม.3/9
3 9 ญุพาภรณ์  หาญเยี่ยม     ม.3/9
3 10 กิตติศักดิ์ วังคีรี 100758_008 KSEJLR ม.3/10
3 10 กนกวรรณ  พรปทุม     ม.3/10
3 11 พรนิภา  เฝ้าหนองดู่     ม.3/11
3 11 สุนิษา  คำสะอาด     ม.3/11
3 12 มนัส ศรีเฉลิม 100758_019 ZJDYXF ม.3/12
3 12 เดชา  จันทร์น้ำใส     ม.3/12
3 13 กฤษฎา สวัสดิ์ศรี 100758_095 CNIHVQ ม.3/13
3 13 ภัควลัญชญ์  แท่นนอก     ม.3/13
3 14 อโนทัย  ฤทธิ์จรูญ     ม.3/14
3 14 วันชัย  พลปาน     ม.3/14
 

หน้าเว็บย่อย (1): รายงานการประชุม