นำเสนองานวิจัยโรงเรียนสุจริตระดับประเทศ

   


โรงเรียนวัดเตาปูน ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ไป
นำเสนองานวิจัยสุจริตระดับประเทศ ที่ชลพฤกษ์รีสอร์ท เมื่อวันที่ 23 - 26 สิงหาคม 2559