คุณลักษณะสุจริต 5 ประการ

คุณลักษณะสุจริต 5 ประการ

        คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  หมายถึง  คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต  5 ประการ คือ  ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง                มีจิตสาธารณะ  

            1.  ทักษะกระบวนการคิด  หมายถึง  นักเรียนมีความสามารถในการจำแนก เปรียบเทียบ  ให้เหตุผล  มีวิจารณญาณแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ได้ว่าสิ่งใดควรประพฤติปฏิบัติ และไม่ควรประพฤติปฏิบัติ  ไม่ให้เกิดการการกระทำใดๆ เพื่อตนเอง  หรือผู้อื่นให้ได้รับผลประโยชน์ที่ไม่มีสิทธิ์จะได้รับโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง  ไม่ซื่อสัตย์

            2.  มีวินัย  หมายถึง  นักเรียนมีจิตสำนึกในบทบาทและหน้าที่ของตนเองและปฏิบัติตามข้อตกลง  ข้อบังคับ  กติกา  ระเบียบ  กฎหมายของครอบครัว  โรงเรียน  สังคม  และยอมรับผลที่เกิดจากการปฏิบัติเคารพสิทธิของผู้อื่นและเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชน  สังคมประเทศชาติและสังคมโลก

            3.  ซื่อสัตย์สุจริต  หมายถึง  นักเรียนแสดงออกถึงความประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเอง  ครอบครัว  สังคมและโลกทั้งทางกาย  วาจา  และใจ

           4.  อยู่อย่างพอเพียง  หมายถึง  นักเรียนมีการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกันสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

           5.  มีจิตสาธารณะ  หมายถึง  นักเรียนมีการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจไม่หวังผลตอบแทน  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  โรงเรียน  ชุมชน  สังคม