ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

Welcome to the Upright School Project website. Saraburi Primary Educational Service Area Office 2.

บรรยากาศการประกาศผลการนำเสนอผลงาน Best Practice

ประเภทผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต

ระดับประเทศ ประจำปี 2565

ประกาศผลการประกวดผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ระดับประเทศ ปี 2565.mp4

บรรยากาศการสัมภาษณ์ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ

การนำเสนอผลงาน Best Practice

ประเภทผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ระดับประเทศ

สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตชนะเลิศระดับประเทศ ปี 2565.mp4

บรรยากาศการสัมภาษณ์ประธานกรรมการ

การนำเสนอผลงาน Best Practice

ประเภทผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ระดับประเทศ

สัมภาษณ์ประธานกรรมการ BP ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ระดับประเทศ.mp4

Best Practice ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต

ชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2565

การพัฒนารูปแบบการนิเทศโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ด้วยรูปแบบ VACCINE Model