Home

                                              


แบบตอบกลับการส่ง Best Practice

     การพัฒนารูปแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

โดยใช้การนิเทศรูปแบบ PAOR  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

(รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

ประเภทผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต / สพท.สุจริต)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563