ปฏิญญาเขตสุจริต

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้จัดทำปฏิญญาเขตสุจริต ดังนี้