ประกาศเจตจำนงเขตสุจริต

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้จัดทำประกาศเจตจำนงเขตสุจริต 4 ภาษา เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน  ดังนี้

                -  ภาษาไทย  >>Click<<

                -  ภาษาอังกฤษ  >>Click<<

                -  ภาษาฟิลิปปินส์  (ตากาล็อก)  >>Click<<

            - ภาษาลาว  >>Click<<