ประกาศเจตจำนงเขตสุจริต ปี 2562

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้จัดทำประกาศเจตจำนงเขตสุจริต 2 ภาษา เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน  ดังนี้