ประกาศเจตจำนงเขตสุจริต

     กิจกรรม สพป.สระบุรี เขต ๒ พบเพื่อนครูทั้ง ๕ อำเภอ ในเขตพื้นที่บริการของ สพป.สระบุรี ๒ ได้แก่ อำเภอแก่งคอย อำเภอมวกเหล็ก อำเภอวังม่วง อำเภอวิหารแดง และอำเภอหนองแค.. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นายเล็ก ทาเพชร, ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล, นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ทุกท่านร่วมโครงการ “สพป.สระบุรี เขต ๒ พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา”  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากทั้ง ๑๓๗ โรงเรียน ประมาณ ๑,๔๐๐ คน เข้าร่วมประชุม  การนี้ สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานโดยทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.สระบุรี ๒ อีกด้วย...


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


 
  
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&