ผลการประเมินเขตสุจริต (ITA Online)

     ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
             -  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 >>Click<<
             -  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 >>Click<<