โครงการเขตสุจริต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์เขตสุจริต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

การพัฒนารูปแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้การนิเทศรูปแบบ PAOR ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

(รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

ประเภทผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต / สพท.สุจริต)

ประกาศเจตจำนง

เขตสุจริต

1. ปี 2562 ..>>Click<<..

2. ปี 2563 ..>>Click<<..

- การประเมิน ITA

1. ITA 2562 (แบบ OIT)

- ผลการประเมินเขตสุจริต (ITA Online)

3. ITA 2562

4. ITA 2563

- ข้อมูลอื่นๆ

1.MOU เขตสุจริต

2.กิจกรรมเขตสุจริต

3ปฏิญญาเขตสุจริต

- แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ 2563

-

- ITA Online 2021 (แบบ OIT)

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ 2564 (ITA 2021)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการจัดทำแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

- O1 โครงสร้าง

- O2 ข้อมูลผู้บริหาร

- O3 อำนาจหน้าที่

- O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน

- O5 ข้อมูลการติดต่อ

- O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

- O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

- O8 Q&A

- O9 Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

- O10 แผนดำเนินงานประจำปี

- O11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

- O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

- O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

- O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

- O17 E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- O19 รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

- O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- O21 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

- O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

- O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- O34 เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร

- O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

- O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

- O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

- O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

- O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

- O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2563

ผลคะแนน ITA เขต สพป.สระบุ... ‎(ปีงบประมาณ 2558 - 2563)‎

-

-

-

-

-