Home

ยินดีต้อนรับ..สู่..เว็บไซต์เขตสุจริต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2


การพัฒนารูปแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้การนิเทศรูปแบบ PAOR ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

(รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

ประเภทผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต / สพท.สุจริต)
- แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ 2563- ITA Online 2020 (แบบ OIT)

(รอการอัพเดตข้อมูล) 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจำปีงบประมาณ 2563
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึคกษาสระบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการจัดทำ

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี้

          

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล


     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
        ข้อมูลพื้นฐาน
           - O1 โครงสร้าง..>>คลิก<<..
          - O2 ข้อมูลผู้บริหาร..>>คลิก<<..
          - O3 อำนาจหน้าที่..>>คลิก<<..
          - O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน..>>คลิก<<..
          - O5 ข้อมูลการติดต่อ..>>คลิก<<..
          - O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง..>>คลิก<<..
        การประชาสัมพันธ์
           - O7 ข่าวประชาสัมพันธ์..>>คลิก<<..
          - O8 Q & A..>>คลิก<<..
          - O9 Social Network..>>คลิก<<..

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
        การดำเนินงาน
           - O10 แผนดำเนินงานประจำปี..>>คลิก<<..
          - O11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน..>>คลิก<<..
          - O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี..>>คลิก<<..
        การปฏิบัติงาน
           - O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน..>>คลิก<<..
       การให้บริการ
           - O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ..>>คลิก<<..
          - O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ..>>คลิก<<..
          - O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ..>>คลิก<<..
          - O17 E-Service..>>คลิก<<..          

    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
        แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
           - O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี..>>คลิก<<..
          - O19 รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน..>>คลิก<<..
          - O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี..>>คลิก<<..
        การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
           - O21 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ..>>คลิก<<..
          - O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ..>>คลิก<<..
          - O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน..>>คลิก<<..
          - O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี..>>คลิก<<..            

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
        การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
           - O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล..>>คลิก<<..
          - O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล..>>คลิก<<..
          - O27 หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล..>>คลิก<<..
          - O28 รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี..>>คลิก<<..

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
        การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
           - O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ..>>คลิก<<..
          - O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ..>>คลิก<<..
          - O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ..>>คลิก<<..
        การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
           - O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น..>>คลิก<<..
          - O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม..>>คลิก<<..

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต


     ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
        เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
           - O34 เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร..>>คลิก<<..
          - O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร..>>คลิก<<..
        การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
           - O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี..>>คลิก<<..
          - O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต..>>คลิก<<..
        การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
           - O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร..>>คลิก<<..
        แผนป้องกันการทุจริต
           - O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี..>>คลิก<<..
          - O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รอบ 6 เดือน..>>คลิก<<..
          - O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี..>>คลิก<<..

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
        มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
          - O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน..>>คลิก<<..
          - O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน..>>คลิก<<..

-----


-