รายชื่อโรงเรียน / ผู้บริหาร

รายชื่อโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 (ข้อมูลนักเรียนและบุคลากร ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2561 และ 1 มีนาคม 2562)