ผลการทดสอบ O-NET

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2561