แผนปฏิบัติการ สพฐ.

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 - 2565

https://drive.google.com/file/d/1wZYxUqUhxqk583WcV4FrbIqJRaHQhDKB/view?usp=sharing