การประเมิน ITA ปี 2562 (แบบ OIT)

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ดำเนินการสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบสำรวจซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการ ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากขึ้น

เพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนข้อมูลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้เป็นอย่างดี โปรดแสดงข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด ความร่วมมือของท่าน นอกจากจะช่วยให้หน่วยงานของท่านเกิดความตระหนักและมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของตนเองแล้ว ยังช่วยสนับสนุนให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของประเทศได้อีกด้วย

ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการจัดทำแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้https://drive.google.com/drive/folders/1SPrKmpcJyzBZMlN1WB_X8cYMms-2USe6?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1DxpkNhg-zL_4jbg5pKegJR-XhuFLjiIb?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/13JVxiizLONkYMW0DL1LLwoQ1RADXMKUh?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1PvKt1Td9K9Sp4j3lo-LgX851PG8qZXqO?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1-FyzIkPrnwpj84_x0jXH1FLMtgKZcn67?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1kmXezJnpkGdaKokxylXfcTw35SGerr7R?usp=sharing


https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JrHrtKpItJbaXq9sz1eQfzQiq4WALr4p


https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1nCHR2tPIPfW4M-7g5_I6_9S3NvlhOYUx

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Ho6fY0PKkkMiLgaBdGpqA1sqs8BnGo2i
https://drive.google.com/drive/folders/1t3CGeyd1cvI6fWXAXLXbPcwGmMG7Oege?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1-fTNSkDrD90ZHlnv1Xm8HantFcdw3tAQ?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1Fe_HjJKE73MXH9FcOeNuWfSgY7UnAu0b?usp=sharing


https://drive.google.com/drive/folders/1ZiYlRGLqomF1kONQNH10K1UQZ09YS6sA?usp=sharing


https://drive.google.com/drive/folders/1Yz4P5tQB5QqpGWugWjtXaOxbKzJkirXR?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1rzpdImwo4TwG4BREd0zJA3nIIVz0q7ry?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1vdXS36kLEHH1CCJ6xq8t94VAPxLw-Xia?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1E7H3XUpRhH5KpntFtdeYAwy1j1bFjx_w?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1iebhjuOf6B-H4yXIvGWjhQAFNqM5_nPE?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1eU0TdRwOi2HSKviy2ajQyV234fYHjjkx?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1EKDIkc9Lrvz9j421Up-70Kk0YeGZs2q-?usp=sharing


https://drive.google.com/drive/folders/1X9WNT43Rwu1h9AOi7Vt_A_PE__ErJxuY?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1QgHSttImVIpUaN079TyTd9t3p-8VXAvN?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1bebJ6FouF97C6iCTpmzrF9ONc6305NTk?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1AgnGMXCJg04n0I33Ychr1UbOV4CPBKfx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DfKs23My_UcNe-_nS8YqJpgbqI17Njpi?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1g0LEt0w8uTbSprS8-3_flK95DarG3QyS?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1N-MIWTfwewi4RoNxoQZ-D2FMDTUQkuLY?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1h-bTLKV7LStJvhpzW5J_MaU55KHv6hUF?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1l-NyPqNC4wdhwDsegW6lgo15naZkgSBB?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1LYsmf8AIILJMmu5NWYU0pygnE499KSts?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1q2E6bOO0pGHyXNDfrfZ4XHvlrRWw-Pvs?usp=sharing


https://drive.google.com/drive/folders/1dH9aM1yclyIPjwJN827TAWpMjl0OnmVB?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1yq2A0RqsFjwTTp8sSLlHFqPHeFqZHMSq?usp=sharing


https://drive.google.com/drive/folders/1Y6QL_CK0SdTqh7LqdeHbe1ERr4Qkc2q5?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1sEDcfTVW8hl13gyY-5lSwSnHL1oLYrab?usp=sharing


https://drive.google.com/drive/folders/1pPT_ywJhTpYVaje7Gcp-Z3uyAlq8O9M5?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/11NocTZfgCUxfhRjVaGyKocaF34CG3u61?usp=sharing


https://drive.google.com/drive/folders/1vQTwBHt_lxcIbidJoep917fJjXTY3nhS?usp=sharing


https://drive.google.com/drive/folders/1mW3YH2Oh5Uvyr5X1TWJMjp4tl7JUgst1?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1uLsi16KA_hmEUI3o1NlYK5eXbiwyvgZg?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/11pcdf8R_hyyKM_Qp-S3YMQPxoOhlABJb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D0-B97kDSMGGOuITIR0iGhqaYFaUZYPD?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1CVsFzU6S1F32Y-NiFbuvNzDPi5S-XNnC?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1zXuSR1TYgWQCVkMLI832cbbjU_M4Dm2J?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1cJ8FqxlsZiJGXUisDskJLhx5Z6CTQtWp?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1k15In0vqT9oWuhy1-6kHVuwGhcL7Aa96?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1GZxb1BLqf1vtaQMtkdV9a-hA6hq2MEPk?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/18kQXhkVSY6LIMUaoyusbM00xJmjomSqF?usp=sharing