งานวิจัย

         การเขียนบทความวิชาการและผลงานวิจัยของผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  และตำแหน่งอื่นๆ  ซึ่งเป็นบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  เป็นวิธีการหนึ่งที่จะเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยและจากการศึกษาค้นคว้าของบุคลากรอาจารย์ไปสู่สาธารณชน  

         ซึ่งบทความวิชาการในที่นี้  หมายถึง  บทความจากผลงานวิจัย หรือบทความวิชาการที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า แสดงแนวคิดเชิงวิชาการอย่างเป็นระบบของผู้เขียน  ซึ่งผู้อ่านนั้นจะสามารถนำมาประกอบการสามารถตัดสินใจได้ว่าข้อมูลที่ได้รับจากการอ่านจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไร  เพื่อใช้ในการประยุกต์และปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  173 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 พ.ค. 2562 00:48 โรงเรียนสุจริต สพป.สระบุรี เขต 2
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  68 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 พ.ค. 2562 00:48 โรงเรียนสุจริต สพป.สระบุรี เขต 2
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  70 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 พ.ค. 2562 00:48 โรงเรียนสุจริต สพป.สระบุรี เขต 2
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  68 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 พ.ค. 2562 00:48 โรงเรียนสุจริต สพป.สระบุรี เขต 2
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  41 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 พ.ค. 2562 00:48 โรงเรียนสุจริต สพป.สระบุรี เขต 2
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  140 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 พ.ค. 2562 00:48 โรงเรียนสุจริต สพป.สระบุรี เขต 2
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  54 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 พ.ค. 2562 00:49 โรงเรียนสุจริต สพป.สระบุรี เขต 2
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  64 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 พ.ค. 2562 00:49 โรงเรียนสุจริต สพป.สระบุรี เขต 2
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  68 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 พ.ค. 2562 00:49 โรงเรียนสุจริต สพป.สระบุรี เขต 2
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  155 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 พ.ค. 2562 00:49 โรงเรียนสุจริต สพป.สระบุรี เขต 2