LINK อื่น ๆ

- โรงเรียนวิถีพุทธ

- ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสถานศึกษา

- โปรแกรมสารสนเทศ SET เด็กพิเศษ
  
- ระบบสารสนเทศเพื่อดูแลติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา

- รายงานอาหารกลางวันภาวะทุพโภชนาการทุก 6 เดือน

- Imnu-school lunch

- เว็ปโรงเรียนโดยสพฐ.

- จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

- การบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานผ่านทางเว็บ

- ระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินงานตามนโยบายฯสพฐ.

- ระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน DLIT

- ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC)

- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS)
  
- สำนักทดสอบทางการศึกษาระบบจัดการสอบ (NT)

- ระบบจัดการสอบ (O-NET)

- ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center (DMC)

- ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
   
- เครือข่ายประชาสัมพันธ์ e-network สพป.สระบุรี เขต 2

- การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ

- โปรแกรมอาหารกลางวัน