กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานการศึกษา

 รวมกฎหมายหลัก..>>Click<<..

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎระเบียบข้อบังคับ

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานการศึกษา

          1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยณ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2560

          2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553

          3. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับพ.ศ.2545

          4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546

          5. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2546

          6. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

          7. พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

 

กลุ่มกฎหมายและคดี

          8. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

          9. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553

          10. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2553

          11. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551

          12. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

          13. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

          14. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติรางการทางปกครอง พ.ศ.2539

          15. ระเบียบก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2551

          16. ระเบียบก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2548

          17. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.2551

          18. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทรธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550

          19. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550

          20. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง พ.ศ.2549

          21. คำสั่ง สพฐ. ที่ 109/2550เรื่องการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ

          22. คำสั่ง สพฐ. ที่ 580/2547เรื่องการมอบอำนาจการดำเนินการทางวินัยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

          23. ระเบียบก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูฯ ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานฯพ.ศ.2552

          24. กฎก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูฯ พ.ศ. 2550

          25. หนังสือก.ค.ศ. แนวปฏิบัติในการขออนุมัติและแนวทางการพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูฯไปศึกษาฝึกอบรมฯถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาฯ

          26. หนังสือก.ค.ศ. การให้ข้าราชการครูฯ ไปศึกษา ฝึกอบรม ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างการลาไปศึกษาฝึกอบรมฯ

          27. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการลาศึกษาต่อฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ

          28. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.21

          29. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.17

                    29.1 คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารการศึกษา ตาม ว.17

                    29.2 คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานนิเทศการศึกษา ตาม ว.17

                    29.3 คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา ตาม ว.17

                    29.4 คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน ตาม ว.17

                    29.5 คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารการศึกษา ตาม ว.17

          30. หนังสือศธ 1305/ว467 ลว.11 มิ.ย. 2545 เรื่องเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา

          31. หนังสือศธ 0206.3/ว24 ลว.14 ธ.ค. 2548 เรื่องการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

          32. หนังสือศธ 0206.3/ว7 ลว.13 พ.ค. 2551เรื่องการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

          33. หนังสือศธ 04009/ว5733 ลว.27 ก.ย. 2553เรื่องการกำหนดภาระงานสอนขั้นต่ำของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน

          34. หนังสือศธ 0206.4/ว19 ลว.14 มิ.ย. 2555เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

          35. หนังสือศธ 04009/ว1916 ลว. 22 พ.ย. 2559เรื่องการสำรวจข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษาเพื่อวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี

 

กลุ่มอำนวยการ

          36. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

          37. พระราชบัญญัติการการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558

          38. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

          39. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการพ.ศ.2544

          40. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2548

          41. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพ.ศ.2552

          42. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการพ.ศ.2523

          43. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการพ.ศ.2547

          44. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ.2561

          45. มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพ.ศ.2560

  

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

          46. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการพ.ศ.2551

          47. พระราชบัญญัติลูกเสือพ.ศ.2551

          48. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ.2546

 

หน่วยตรวจสอบภายใน

          49. มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

          50. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ.2561

          51. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ.2562

          52. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ.2561

 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

          53. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ.2561

          54. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560

          55. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

          56. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

          57. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2543

          58. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินพ.ศ.2562

          59. คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่นฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561