E-News

สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์"

โพสต์โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ สพป.สระบุรี2วันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๓/๖๒ "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.สระบุรี เขต ๒ จำนวน ๗๒๘ คน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดย ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธาน


ทีมงานประชาสัมพันธ์ สพป.สระบุรี เขต ๒ ถ่ายภาพ (ครูบอลป่าไผ่,ครูพยนต์บ้านซับสนุ่น.สุกัญญา สพป.สบ.๒)

สุกัญญา  หมั่นจิตร์  นักประชาสัมพันธ์  ข่าว

สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมส่งเสริมร่วมปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา..

โพสต์โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ สพป.สระบุรี2


๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมส่งเสริมร่วมปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา..

นำโดย ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง จากนั้น ร่วมกิจกรรม ส่งเสริมปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา   ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ ซึ่งเสร็จสิ้นกิจกรรมดังกล่าว เป็นการประชุมบุคลากรทั้งสำนักงานเพื่อแจ้ง ข้อราชการและเป็นการกำกับ ติดตาม ขับเคลื่อนภารกิจงานของแต่กลุ่มให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
น.ส.ปริมวดี เปล่งปลื้ม  ลูกจ้างชั่วคราว ถ่ายภาพ

น.ส.สุกัญญา หมั่นจิตร์  นักประชาสัมพันธ์ ข่าว
สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดประชุมการรณรงค์กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านพัฒนาห้องสมุด ตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โพสต์22 ก.ค. 2562 00:41โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ สพป.สระบุรี2

วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการรณรงค์กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านพัฒนาห้องสมุด ตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยภาคีเครือข่ายห้องสมุดโรงเรียน แบบ SHARE AND SHARE ALIKE ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต ๒ โดยได้มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานเพื่อแชร์ความรู้ แชร์ประสบการณ์ให้ผู้เข้าประชุม การนี้ นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ และนางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลงานจัดการศึกษา ร่วมพิธีเปิด โดยมี นางสำเริง ถาวรทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมดังกล่าว


สุกัญญา ภาพ/ข่าว

สพป.สระบุรี เขต ๒ จิตอาสาพัฒนาองค์กร กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ

โพสต์22 ก.ค. 2562 00:18โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ สพป.สระบุรี2


//วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นายเล็ก ทาเพชร, ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล, นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย บุคลากรสำนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยปลูกพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด อาทิ ต้นกัลปพฤกษ์ ต้นคูน ต้นรวงผึ้ง ต้นยางนา ต้นประดู่ ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งถือเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะจากการร่วมกันปลูกและดูแลต้นไม้เหล่านี้ให้เติบโต นับเป็นการร่วมกันลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ ได้รับการอนุเคราะห์พันธุ์ไม้จากศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าสระบุรี, อบต.บ้านป่า และเปี๊ยกไม้ล้อม
สุกัญญา  ภาพ/ข่าว


สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุม คณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

โพสต์21 ก.ค. 2562 23:50โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ สพป.สระบุรี2วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ การนี้ นายเล็ก ทาเพชร, ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล และ นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต ๒ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

สุกัญญา ภาพ/ข่าวสพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

โพสต์21 ก.ค. 2562 23:47โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ สพป.สระบุรี2

สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ การนี้ นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต ๒ อ.แก่งคอย จ.สระบุรีน.ส.กนกวรรณ บำรุงกลาง ลูกจ้างชั่วคราว / ถ่ายภาพ 
น.ส. สุกัญญา หมั่นจิตร์ นักประชาสัมพันธ์ /ข่าว

สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมงานรัฐพิธี "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช"

โพสต์21 ก.ค. 2562 23:44โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ สพป.สระบุรี2

สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมงานรัฐพิธี "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช"  วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์

รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒  พร้อมด้วย รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน, กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ,กลุ่มอำนวยการ และบุคลากรในกลุ่ม ร่วมงานรัฐพิธี“วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
สุกัญญา ภาพ/ข่าว

สพป.สระบุรีเขต ๒ รับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ." ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๒

โพสต์21 ก.ค. 2562 23:30โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ สพป.สระบุรี2

สพป.สระบุรีเขต ๒ รับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ." ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๒

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สพป.สระบุรี เขต ๒ รับชมรายการ "พุธเช้า..ข่าว สพฐ." ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๒ นำโดย นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ , ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล, นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมรวมใจ จากนั้นเป็นการประชุมทีมบริหารเพื่อแจ้งข้อราชการ และติดตามภารกิจงานของแต่ละกลุ่มให้ขับเคลื่อนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สุกัญญา ภาพ/ข่าว

ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ พบปะผูู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนฯ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โพสต์21 ก.ค. 2562 23:28โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ สพป.สระบุรี2

วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พบปะ
ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล พร้อมให้ข้อคิด
แนวทางในการปฏิบัติงาน ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต ๒


ร่วมแสดงความยินดี น.ส.วรรณา นาเจริญ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลพบุรี เขต ๑

โพสต์21 ก.ค. 2562 23:25โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ สพป.สระบุรี2

วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ , รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรสำนักงานร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาววรรณา นาเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลพบุรี เขต ๑ และในเวลา ๑๐.๓๐ น. คณะจาก สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้เข้าศึกษาดูงานรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำประสบการณ์การศึกษาดูงานไปพัฒนางานต่อไป โดยมี นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต ๑ และคณะให้การต้อนรับเป็นอย่างดี


สุกัญญา ภาพ/ข่าว

1-10 of 24