รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

อำเภอวิหารแดง

        โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)      โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม

        โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล                              โรงเรียนวัดหนองไทร

        โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ                                 โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์

        โรงเรียนวัดเจริญธรรม                                      โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส

        โรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)         โรงเรียนวัดบ้านดอน

        โรงเรียนวัดหนองตาบุญ              โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)

        โรงเรียนวัดเกาะเชิงหวาย                               โรงเรียนบ้านบางกง

        โรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ)                       โรงเรียนวัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร)

        โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์         โรงเรียนวัดหนองโพธิ์     โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง

        โรงเรียนบ้านหัวถนน            โรงเรียนวัดคลองใหม่                  โรงเรียนวัดสร้างบุญ

        โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)