รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

อำเภอแก่งคอย

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม        โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า        โรงเรียนวัดบึงไม้             

โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส              โรงเรียนวัดโคกกรุง                 โรงเรียนวัดชำผักแพว

โรงเรียนวัดบ้านดง              โรงเรียนบ้านโคกสะอาด          โรงเรียนวัดนาบุญ

โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว            โรงเรียนวัดขอนหอม               โรงเรียนวัดเตาปูน

โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์2   โรงเรียนบ้านซับบอน             โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง  

โรงเรียนวัดป่าไผ่      โรงเรียนอนุบาลทับกวาง        โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์1 

โรงเรียนวัดท่าคล้อ               โรงเรียนวัดถ้ำเต่า                โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ

โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)    โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร)

โรงเรียนวัดโป่งมงคล             โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า          โรงเรียนวัดท่ามะปราง

โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง           โรงเรียนบ้านช่อง                  โรงเรียนวัดบ่อโศรก

โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย(มิตรภาพที่ 69)      โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม“พิพัฒน์คีรีเขต” 

โรงเรียนวัดสองคอนกลาง         โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง     โรงเรียนวัดบุรีการาม

โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)            โรงเรียนห้วยคงคาวราวาส

โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี         โรงเรียนบ้านผังสามัคคี         โรงเรียนบ้านหินซ้อน