รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

อำเภอหนองแค

โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์)           โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)

โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)     โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)

โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม             โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่             โรงเรียนวัดหนองผักชี

โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)           โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)

โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี      โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม       โรงเรียนวัดโพนทอง

โรงเรียนวัดโคกกลาง                   โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง             โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่

โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์)          โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 

โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์)            โรงเรียนวัดบ้านจาน

โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)            โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) 

โรงเรียนวัดหนองครก                   โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ         โรงเรียนวัดหนองปลิง

โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)   โรงเรียนวัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา)  

โรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง)         โรงเรียนวัดคลองห้า      โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง    

โรงเรียนวัดลำบัว                 โรงเรียนวัดหนองโรง        โรงเรียนวัดบ้านลาด          

โรงเรียนวัดห้วยขมิ้น            โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง        โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)  

โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1)    

โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)