ยินดีต้อนรับ...สู่...เว็บไซต์โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จัดกิจกรรมค่ายนักเรียนแกนนำระดับชั้นมัธยมศึกษา และชั้นประถมศึกษา เพื่อให้นักเรียนแกนนำและครูแกนนำพี่เลี้ยงนำไปขยายผลกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ที่โรงเรียนต่อไปคับ...

####################################


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


*******************โรงเรียนวัดเตาปูน จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2561 
เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำโครงงานคุณธรรม ให้แก่นักเรียน ภายใต้บริบท "เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำเสนอ"  โดยยึดหลักที่ว่า "สร้างคนดี ให้แก่บ้านเมือง"....>>Clicks<<