Home

 
 
     ตั้งอยู่ที่ 203 หมู่ที่ 5 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี (หลังที่ว่าการอำเภอวังม่วง)
              

 *******************************************************************************************************  

วันเด็ก 55

วันเด็ก ปี 2555 ที่ผ่านมา  กศน.อำเภอวังม่วง นำโดย นางสาวศรีไพร ผิวโสม ผู้อำนวยการฯ และบุคลากรของ กศน.อำเภอวังม่วง ร่วมกับ องค์กรภาคีเครือข่าย จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 ตามพื้นที่ตำบลต่าง ๆ ดังนี้
วันที่ 12 ม.ค. 55  จัดร่วมกับ อบต.วังม่วง
วันที่ 13 ม.ค.55 จัดร่วมกับ โรงเรียนบ้านปึกสำโรง ตำบลแสลงพัน
  และ โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์ ตำบลวังม่วง
วันที่ 14 ม.ค.55  จัดร่วมกับ เทศบาลตำบลวังม่วง  และเทศบาลตำบลคำพราน
โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เป็นฐานต่าง ๆ ดังนี้

- ฐานศิลปะสร้างสรรค์                             - ฐานประดิษฐ์แก้วกุ๊กไก่
- ฐานประดิษฐ์หมวก Super star               - ฐานประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือ 
- อ่านเทิดพระเกียรติ                               - ฐานทายภาพปริศนา คำสุภาษิต
   ผลการจัดงาน  พบมีพ่อแม่ ผู้ปกครอง นำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และจากการสอบถาม
จากเด็ก ๆ พบว่าส่วนใหญ่ดีใจ และมีความสนุกสนาน
ส่วนผู้ปกครองที่ได้นำบุตรหลานเข้าร่วมโครงการกล่าวว่า  รู้สึกดีใจที่ได้พาลูกของตนมาเข้าร่วมกิจกรรม เพราะทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรม กับคนอื่น
  
 

      

       **************************************
         เมื่อวันที่ 10  มีนาคม 2554  คณะกรรมการประเมินโครงการประกวดมุมหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่านดีเด่นจากกศน.จังหวัดสระบุรี  นำโดย อาจารย์ณัฐพงศ์   ตึกแสวง  ได้มาประเมินเพื่อคัดเลือกมุมหนังสือ  ประเภทมุมหนังสือในสถานที่ราชการ ณ โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม  โดยเข้าพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนทรรศนะในการให้บริการมุมหนังสือประชาชน ของกศน.อำเภอวังม่วง  กับ นายแพทย์เอกภพ   สะเดา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม   คณะกรรมการฯ  ได้แสดงความชื่นชมในการให้บริการมุมหนังสือประชาชน  จัดให้บริการเป็นที่น่าสนใจมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก

                     

  

 ปลุกกระแสสร้างวัฒนธรรมรักการอ่าน
    ปี 2552 - 2561 เป็นทศวรรษแห่งการรณรงค์ส่งเสริมสร้างคนไทยให้รักการอ่านมากขึ้น กศน.วังม่วง จึงร่วมกับ
หน่วยงาน เครือข่ายท้องถิ่น , วิทยุชุมชน  ยิงสปอร์ตรณรงค์สร้างกระแสรักการอ่าน ให้เกิดขึ้นกับเด็ก เยาวชน
นักศึกษา และประชาชน ทุกพื้นที่ เพื่อสร้างวัฒนธรรมรักการอ่านให้เกิดขึ้นในอำเภอวังม่วงต่อไป
 
 
กศน.อำเภอวังม่วง  จัดโครงการอบรมอาสาสมัคร กศน.  ทั้ง  3  ตำบล  (กศน.ตำบลวังม่วง  กศน.ตำบลแสลงพัน และ กศน.ตำบลคำพราน  ในวันที่  17  มิถุนายน  2554
          
     
นายอำเภอวังม่วง เยี่ยมชม ห้องสมุด

            วันนี้ 23 มิถุนายน 2554  เวลา 11.45 น.นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน นายอำเภอวังม่วง ให้เกียรติเยี่ยมชม ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังม่วง โดยมีนางสาวศรีไพร  ผิวโสม  ผอ.กศน.อำเภอวังม่วง ,บรรณารักษ์ และครูอาสา แนะนำกิจกรรม ผู้ใช้บริการห้องสมุด และภารกิจงานต่าง ๆ ให้กับนายอำเภอได้ทราบ ซึ่งก็ได้รับคำ
แนะนำ และคำชมว่า จัดได้น่ารัก สวยงามดี ในโอกาสนี้ นางสาวศรีไพร ผิวโสม ได้เชิญท่านสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดด้วย เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดารใจทางการอ่านให้เกิดขึ้นกับประชาชนอำเภอวังม่วงต่อไป


นายศิลป์ชัย ศรีธัญญา  ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี นำคณะ กศน.อำเภอเมืองสระบุรี เยี่ยมชมห้องสมุด


     เมื่อว้นที่ 12 กันยายน 2554 นายศิลป์ชัย ศรีธัญญา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี และนายประสงค์ ทองมา นำคณะ กศน.อำเภอเมืองสระบุรี เยี่ยมชมห้องสมุดประชาชนอำเภอวังม่วง

         


 

 

 

 

 


 

 

 
 
 

 


 

        

 


         ประกาศ          
 
 
   กศน.อำเภอวังม่วง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
 
  ภาคเรียนที่ 1 / 2554   ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม -  15 พฤษภาคม 2554    

       +++ สมัครได้ที่ +++
 - ศูนย์ กศน.อำเภอวังม่วง 
 - ศูนย์ กศน.ตำบลทุกแห่ง
 - ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-3636-4509 
 
    หลักฐานการรับสมัคร
 
                1. รูป 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
                2. สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ่ายเอกสาร)     จำนวน 2 แผ่น
                3. สำเนาบัตรประชาชน(ถ่ายเอกสาร)  จำนวน 2 แผ่น
                4. สำเนาวุฒิการศึกษา(ถ่ายเอกสาร)    จำนวน 2 แผ่น
                5. อื่น ๆ   - ใบเปลี่ยนชื่อ
                                - นามสกุล
                                - ใบทะเบียนสม
 
   SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS        
  
 
            **************************************************
                             วันเด็กปี2554 
       กศน.อำเภอวังม่วง นำโดยนางสาวศรีไพร  ผิวโสม ผู้่อำนวยการฯ และบุคลากรของ กศน.อำเภอวังม่วง ร่วมกับ องค์กรภาคีเครือข่าย จัดโครงการวันเด็๋กแห่งชาติ ประจำปี 2554 ตามตำบลต่าง ๆ ดังนี้
วันที่ 4 ม.ค. 54
ร่วมกับ อบต.ว้งม่วงจัดประกวดภาพวาดระบายสี
วันที่ 5 ม.ค.54 ร่วมกับ โรงเรียนบ้านมณีโชติ ต.วังม่วง จัดวาดภาพระบายสี และ  ส่งเสริมการอ่่าน โดยจัดให้มีการบันทึกการอ่าน และเกมส์การละเล่นต่าง ๆ
วันที่ 8 ม.ค.54 ร่วมกับ อบต.แสลงพัน และเทศบาลคำพราน จัดกิจกรรมเป็นฐานต่าง ๆ ดังนี้
      - ฐานต้นกล้านักอ่าน
      - ฐานสอยดาวความรู้
      - ฐานประดิษฐ์หนูทำได้
      - ฐานศิลปะสร้างสรรค์
      - ฐานเกมวิทย์สนุกคิดทดลอง
ผลการจัดโครงการ  มีพ่อแม่ ผู้ปกครอง นำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และจากการสอบถามจากเด็ก ๆ พบว่าส่วนใหญ่ดีใจ และสนุกสนาน ส่วนผู้ปกครองที่ได้นำบุตรหลานเข้าร่วมโครงการกล่าวว่า ดีใจที่ลูกหลานเขาชอบ เพราะทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรมกับคนอื่น และทำให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่มีในห้องเรียนอีกด้วย
     กิจกรรมสัปดาห์แห่งการอ่าน
       เมื่อวันที่ 2- 8 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา กศน.อำเภอวังม่วง จัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการอ่าน โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทั้งกิจกรรมเชิงรับ (จัดที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังม่วง) และกิจกรรมเชิงรุก ไปจัดตามพื้นที่ต่าง ๆ ของอำเภอวังม่วง ดังนี้
1. กิจกรรมหนังสือสู่ชุมชน วันที่ 4 - 5 เมษายน 2554 ณ บ้านหนองชะโด ตำบลคำพรานและบ้านท่าฤทธิ์ ตำบลวังม่วง จังหวัดสระบุรี
2. โครงการค่ายกลางวัน Day Camp วันที่ 7 – 8 เมษายน 2554 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านมณีโชติ

                   
 
                                                              
ปฐมนิเทศ 1/54

       เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2554  กศน.อำเภอวังม่ง จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2554 ณ หอประชุมอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยนางสาวศรีไพร  ผิวโสม  ผู้อำนวยการ ฯ กศน.อำเภอวังม่วง ได้กล่าวเปิดการปฐมนิเทศดังกล่าว และบรรยายถึงการเรียนการสอน  การปฏิบัติตนของนักศึกษาในการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง นำไปปรับใช้ในชีวิต หลังจากนั้นมอบหมายให้ ผู้รับผิดชอบงานแต่ละฝ่าย ชี้แจง/บรรยายในเรื่องต่าง ๆ     

     - มารยาทในการฟังและการพูดในที่ประชุม

     - โครงสร้างหลักสูตร  การวัดและการประเมินผลการเรียน

     - การทำกิจกรรม กพช. อาทิเช่น เป็นผู้รณรงค์ส่งเสริมการอ่านในหมู่บ้าน  จัดหาสถานที่ทำมุมหนังสือประจำหมู่บ้าน  , จิตอาสาพาอ่านหนังสือ หรือการช่วยงานที่ ห้องสมุดประชาชน 

     - แนะแนวอาชีพ การฝึกอาชีพในชุมชน

      นอกจากนั้น  ยังได้เชิญ เจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอมวกเหล็ก  มาบรรยายเรื่องการขับขี่จักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  การส่งเสริมให้ผู้ขับขี่สวมหมวกกันน็อค  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องหมายการจราจร  และสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังม่วง ให้บริการตรวจปัสสาวะ เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับยาเสพติด

        

 

    กศน.อำเภอวังม่วงร่วมเดินรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้งจังหวัดสระบุรี
24  มิถุนายน  2554
 

 กศน.อำเภอวังม่วง  จัดอบรมการเย็บจักรอุตสาหกรรม  ณ  สำนักงานคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3  บ้านหินซ้อนเหนือ  ตำบลแสลงพัน  อำเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี
 
 
 กศน.อำเภอวังม่วง  ร่วมจัดกิจกรรม  "มหกรรมสร้างสุขภาพ"  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสลงพัน วันพุธที่่ 27  กรกฎาคม  2554
                                                     
   
      
           

            

  
Comments