โครงการค่ายวิชาการ

ร่วมโครงการค่ายวิชาการคณิตศาสตร์

เสริมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและประชาสัมพันธ์เชิญชวน

ให้มาค้นคว้าในห้องสมุด

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมโครงการค่ายวิชาการเปิดโลกการเรียนรู้ด้วยหลักภาษา

ไทย

เสริมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและประชาสัมพันธ์เชิญชวน

ให้มาค้นคว้าในห้องสมุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมโครงการค่ายวิชาการวิทยาศาสตร์

เสริมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและประชาสัมพันธ์เชิญชวน

ให้มาค้นคว้าในห้องสมุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำหลักสูตรขบวนการเรียนรู้

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักสูตรการจัดการศึกษา

พัฒนาสังคมและชุมชนปี งบประมาณ 53

วันที่ 17 -18 มิถุนายน  2553

 

 

 

 
 
                                                                    

                                                               

                                                                        26-27  กรกฏาคม  2553 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments