กศน.อำเภอเสาไห้   รับสมัคร ผู้สนใจเรียน ประถม, ม.ต้น, ม.ปลาย
ประจำภาคเรียน 1  รับสมัคร  เมษายน-พฤษภาคม นี้
ประจำภาคเรียน 2  รับสมัคร  กันยายน-ตุลาคม นี้

รับใบสมัคร ณ. กศน.อำเภอเสาไห้ (ซอยวัดไผ่ล้อม)

ติดต่อสอบถาม โทร 03-6332-038 หรือ 08-9168-0887    

 

กศน.อำเภอเสาไห้   รับสมัคร ผู้สนใจเทียบระดับประสบการณ์ ให้ได้วุฒิ ม.6
 ได้รับวุฒิ ม.6  ในระยะเวลา 8 เดือน  รุ่นที่ 4 
เริ่มสมัคร ตุลาคม-พฤศจิกายน นี้
รับใบสมัคร ณ. กศน.อำเภอเสาไห้ (ซอยวัดไผ่ล้อม)

ติดต่อสอบถาม โทร 03-6332-038 หรือ 08-9168-0887    


 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายมุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยใช้กลไกของการเทียบระดับการศึกษาในการยกระดับการศึกษาของประชาชน ด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้นำความรู้และประสบการณ์ที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม โอกาสการเรียนรู้จากผู้รู้ หรือแหล่งความรู้ต่างๆ และประสบการณ์ที่เกิดจากการทำงาน การประกอบอาชีพ มาใช้ในการเทียบระดับในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ได้รับ วุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นวุฒิการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน นับเป็นการดำเนินงานที่ให้คุณค่าและความสำคัญของความรู้และประสบการณ์ของบุคคลที่มีการสั่งสมมาอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินงานการเทียบระดับศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบ ม. ๖ ใน ๘ เดือน) ได้กำหนดหลักการ จุดหมาย มีการพัฒนากระบวนการ ขั้นตอน วิธีการขึ้นใหม่ ซึ่งสถานศึกษาจะต้องศึกษา ทำความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีแนวปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน สำนักงาน กศน. จึงได้จัดทำคู่มือดำเนินงานการเทียบระดับศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบ ม. ๖ ใน ๘ เดือน) นี้ขึ้น โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกรอบความคิด มาตรฐานการศึกษา รูปแบบการจัด การประเมินแบบ KSM Model กระบวนการดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร คุณสมบัติของผู้เข้าเทียบระดับการศึกษา ตลอดจนการออกหลักฐานการศึกษา