กิจกรรมเด่น 2556

 
กศน.อำเภอเสาไห้   รับสมัคร ผู้สนใจเทียบระดับประสบการณ์ ให้ได้วุฒิ ม.6
 ได้รับวุฒิ ม.6  ในระยะเวลา 8 เดือน 
รับใบสมัคร ณ. กศน.อำเภอเสาไห้ (ซอยวัดไผ่ล้อม)
(รุ่นที่ 2 )ขยายวันรับสมัคร ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2556
ติดต่อสอบถาม โทร 03-6332-038 หรือ 08-9168-0887    

 

 รับสมัครเทียบระดับประสบการณ์
 ได้รับวุฒิ ม.6  ในระยะเวลา 8 เดือน 
รับใบสมัคร ณ. กศน.อำเภอเสาไห้ (ซอยวัดไผ่ล้อม)
(รุ่นที่ 2 )ขยายวันรับสมัคร ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ติดต่อสอบถาม โทร 03-6332-038 หรือ 08-9168-0887    
 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายมุ่งเน้นการสร้างโอกาสในการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยใช้กลไกของการเทียบระดับการศึกษาในการยกระดับการศึกษาของประชาชน ด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้นำความรู้และประสบการณ์ที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม โอกาสการเรียนรู้จากผู้รู้ หรือแหล่งความรู้ต่างๆ และประสบการณ์ที่เกิดจากการทำงาน การประกอบอาชีพ มาใช้ในการเทียบระดับในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ได้รับ วุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นวุฒิการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน นับเป็นการดำเนินงานที่ให้คุณค่าและความสำคัญของความรู้และประสบการณ์ของบุคคลที่มีการสั่งสมมาอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินงานการเทียบระดับศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบ ม. ๖ ใน ๘ เดือน) ได้กำหนดหลักการ จุดหมาย มีการพัฒนากระบวนการ ขั้นตอน วิธีการขึ้นใหม่ ซึ่งสถานศึกษาจะต้องศึกษา ทำความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีแนวปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน สำนักงาน กศน. จึงได้จัดทำคู่มือดำเนินงานการเทียบระดับศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบ ม. ๖ ใน ๘ เดือน) นี้ขึ้น โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกรอบความคิด มาตรฐานการศึกษา รูปแบบการจัด การประเมินแบบ KSM Model กระบวนการดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร คุณสมบัติของผู้เข้าเทียบระดับการศึกษา ตลอดจนการออกหลักฐานการศึกษา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ กศน.อำเภอเสาไห้ ประจำปี ๒๕๕๖
 
กิจกรรมเด่น  โครงการศึกษาดูงานอาชีพชุมชน เพื่อการมีงานทำ
กลุ่มอาชีพขนมไทย และกลุ่มผ้าทอมือพื้นเมือง จังหวัดเพชรบุรี
โดย.. คณะศึกษาดูงาน จาก  กลุ่มผ้าทอมือท่าช้าง และกลุ่มขนมไทยบ้านยาง
 
 
  
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
         
 
  
โดยศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยการดูแลของครู กศน.ตำบล
จัดกิจกรรมฝึกอบรมที่หลากหลาย  เพื่อจุดประกายให้เห็นช่องทางการพัฒนาอาชีพเสริม
ช่องทางการสร้างดัดแปลงวัสดุให้เป็นผลิตภัณฑ์ใช้งานในครัวเรือน  ลดรายจ่ายให้ครอบครัว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กศน.อำเภอเสาไห้ ประจำปี ๒๕๕๖
กิจกรรมเด่น รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก  และกิจกรรมอบรมคุณธรรม "พระธรรมฑูต"
เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนัก เฝ้าระวังดูแลกัน และร่วมช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
 
 
           
          
 
    เดินรณรงณ์ในชุมชนซอยวัดไผ่ล้อม ให้ทราบและตื่นตัวเฝ้าระวังดูแลกัน และร่วมมือช่วยกันกำจัดยุง
 
           
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๖
กิจกรรมเด่น  โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง  ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน
กิจกรรมที่ส่งเสริมเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตตนและชุมชนในแนววิถีที่ยั่งยืน
 
        
 
 
 
        
 
 
       
 
 
 
  
 
  
 
      
 
  
     
 
 
       
 
  
       
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กศน.อำเภอเสาไห้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 กิจกรรมเด่นๆ  จัดกิจกรรมไหว้ครู  กศน.อำเภอเสาไห้ ประจำปี ๒๕๕๖
เพื่อปลูกฝั่งจิตสำนึกที่ดี ค่านิยมที่ดี  คุณธรรมที่ดี  วัฒนธรรมที่ดี ให้แก่ผู้เรียน กศน.
 
 
            
 
 
             
 
 
 
         
 
  
          
 
 
           
 
 
 
 
            
 
  
          
 
 
 
          
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ครู ผู้บริหาร กศน.อำเภอเสาไห้ และศึกษานิเทศ ต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษา จาก สมศ.
เพื่อดำเนินการประเมินคุณภาพสถานศึกษา กศน.อำเภอเสาไห้  ระหว่าง วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2556 
 
              
 
              
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กศน.อำเภอเสาไห้ ประจำปี ๒๕๕๖
ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายในแต่ละตำบล โดยการดูแลของครู กศน.ตำบล
จัดกิจกรรมที่มีรูปแบบหลากหลาย  เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มและชุมชน
ลดรายจ่ายให้ครอบครัว  เพิ่มความสามัคคีในกลุ่มและชุมชน