กิจกรรมห้องสมุด

                 กิจกรรมห้องสมุด  เป็นกิจกรรมที่จัดให้กับประชาชนทุกรูปแบบ กิจกรรมที่สำคัญประการหนึ่ง ได้แก่ การส่งเสริมการอ่านให้ประชาชนรักการอ่านหนังสือ ป้องกันการลืมหนังสือ และให้มีความรู้กว้างขวางจากการอ่าน รู้จักค้นคว้าหาความรู้ทั้งข่าวสาร ข้อมูล และความรู้ต่าง ๆ ที่ตนเองสนใจ