ประวัติห้องสมุด

ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสระบุรี

                ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสระบุรี  จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.  ๒๔๙๗  เดิมตั้งอยู่ที่ศาลาเอนกประสงค์ของเทศบาลเมืองสระบุรี  

สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี  ต่อมา ปี พ.ศ.  ๒๕๒๗  ได้ย้ายมาจัดตั้งในบริเวณศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสระบุรี 

สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสระบุรี สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน

                ปัจจุบัน ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสระบุรี 

 (กศน.อำเภอเมืองสระบุรี) ตั้งอยู่เลขที่  ๒๓๘ ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี อยู่บนเนื้อที่ ๖ ไร่

ลักษณะอาคารคอนกรีต ๔ ชั้น อยู่ชั้นที่ ๑ ของอาคาร  ติดกับตลาดสุขุมาลย์ 

ให้บริการแก่ นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ วัย และเชื้อชาติ  ศาสนา

 

 

Comments