ระเบียบการใช้ห้องสมุด

ระเบียบการใช้ห้องสมุด
 
1. แต่งกายและปฏิบัติตนให้สุภาพ

2. สัมภาระต่าง ๆ ที่นำติดตัวมาเก็บไว้ที่ชั้นวางของ ซึ่งทาห้องสมุดจัดเตรียมไว้ (ยกเว้นของมีค่าให้นำติดตัวเข้าไป)

3. ไม่ส่งเสียงดังหรือกระทำการใดๆ รบกวนผู้อื่น
4. หนังสือที่นำออกจากชั้นให้วางไว้ที่ชั้น
(ที่เตรียมให้)
5. หนังสือพิมพ์ วารสารที่อ่านแล้วต้องนำมาเก็บไว้ที่เดิม
6. ไม่ลักขโมย ฉีก ตัด ทำลาย ขีดเขียนหนังสือ
7. การนำหนังสือพิมพ์ หรือวารสารมาอ่านไม่ควรนำมาเกิน 2 ฉบับ
8. ขอยืมหนังสือตามระเบียบทุกครั้ง ก่อนนำหนังสือออกจาก
ห้องสมุด
9. ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องสมุด
10. ช่วยกันรักษาความสะอาด
 
ระเบียบการยืม-คืน
 

1. แสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งที่ยืมสื่อ (เฉพาะเจ้าของบัตรเท่านั้น)

2. ยืมหนังสือครั้งละไม่เกิน 3 เล่ม นาน 7 วัน

3. ยืม วีดีโอ เทป ซีดี ครั้งละไม่เกิน 3 ชิ้น นาน 7 วัน

4. ต้องมายืมด้วยตนเองทุกครั้งเวลาส่งให้ผู้อื่นส่งแทนได้

5. คืนหนังสือ สื่ออื่นๆเกินกำหนดปรับวันละ 1 บาท/ 1เล่ม/ ชิ้น

6. ส่งหนังสือคืนให้ครบก่อน จึงยืมใหม่ได้

7. หากทำหนังสือหรือสื่ออื่น ๆ  สูญหายให้ชดใช้ตามราคา

8. หนังสืออ้างอิงยืมออกห้องสมุดไม่ได้

9. บัตรสมาชิกหมดอายุ  ทำบัตรใหม่ก่อนจึงยืมได้

10.  หลักฐานการสมัครเป็นสมาชิก

        - รูปถ่าย 1 นิ้ว  จำนวน 2 รูป

        - สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชน

        

 *ยกเว้น : นักศึกษา กศน.อำเภอมวกเหล็ก ฟรี!
การใช้บริการ Internet
 

1. แสดงบัตรและลงทะเบียนขอใช้บริการกับเจ้าเหน้าที่

2. ไม่อนุญาตให้เล่นเกม เปิดเว็บลามก หรือใช้โปรแกรมสนทนา (chat)

3. ใช้บริการครั้งละไม่เกิน 1 ชั่วโมง ต่อ 1 คน

4. เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วย ไม่ปล่อยใหใช้บริการเพียงลำพัง

5. ไม่นำแผ่น Diskette CD หรือ MP3  จากภายนอกเข้ามาเปิดหากนำแผ่นมาใช้บริการต้องผ่านการ Format ก่อน

6. หากเครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที     

7. หากตรวจสอบพบความเสียหายต่อระบบอย่างร้ายแรง ผู้ใช้บริการยินดีที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

 

  หากสมาชิกท่านใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบ       

   สิทธิ์ที่ท่านจะได้ คือ งดใช้บริการ 1 เดือน

Comments