http://106.0.169.26/mainEschool/http://106.0.169.26/mainEschool/http://106.0.169.26/mainEschool/http://106.0.169.26/mainEschool/eOffice.php

@12 มีนาคม 2560  มอบตัวห้องเรียนพิเศษ ม. 1,ม. 4
      ณ ห้องโสตทัศนศึกษา   เวลา 9.00- 12.00 น.
@ 27-28 มีนาคม 2560  รับสมัครนักเรียนความ      
      สามารถพิเศษ     ม. 1  
เวลา 8.30- 16.30 น.
@27-30 มีนาคม 2560  รับสมัครนักเรียน  ม. 1, ม. 4  
     เวลา 8.30- 16.30 น.
@ 30 มีนาคม 2560  คัดเลือกนักเรียนความสามารถ  
     พิเศษ ม. 1  
เวลา 8.30- 16.30 น.
@ 1 เมษายน 2560  สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ม. 1
@ 2 เมษายน 2560  สอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไป ม.4
@ 7 เมษายน 2560  จับฉลาก  ม.1         
 
หน้าเว็บย่อย (1): ติด 0