ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Google Site นายชิษณุพงศ์ เข็มนาค ครูโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เป็น sites 
ที่จัดทำขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจและนักเรียนที่สนใจศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาที่เรียนมา และเป็นอีก
ช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพิ่มเติมจากครูนะครับ ถามได้ทุกอย่างครับ ให้คำตอบได้ตอบให้ทันทีแต่ถ้าไม่ทราบหรือไม่มั่นใจ จะไปคันคว้าคำตอบ
มาให้ครับ >-<