ศึกษาข้อมูลจากเนื้อหาด้านล่างและตอบคำถามจากคลิปวิดีโอตาม Link นอกเวลาเรียน
 

                
                                          ที่มา : Youtube.com  

วาดภาพด้วยโปรแกรม Illustrator CS5 2