สื่อการสอนเพิ่มเติมหน่วยที่ 1


แหล่งเรียนรู้

---------

         

   

วามรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสื่อประสม

  


 สื่อประเภทเว็บไซต์  
      
          https://sites.google.com/a/msts.ac.th/peerapong-sarachat/baeb-sux-prasm-multimedia

          https://krupiyadanai.wordpress.com/computer4/เทคโนโลยีสื่อประสม/เทคโนโลยีสื่อประสม/

          https://www.st.ac.th/av/inno_multimedia.htm

          http://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/59520/-itcom-it-edu-

                 

 สื่อประเภทวิดีโอ


       https://www.youtube.com/watch?v=wrkvW9TBJGY

          

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


      การออกแบบสื่อประสม


  สื่อประเภทเว็บไซต์

          http://wanlovea.blogspot.com/2012/09/7.html

          https://sites.google.com/site/ch888as/khwam-pen-ma-naew-khi

          http://fliphtml5.com/ccvx/xoid/basic

          https://sites.google.com/site/phisan13bird/bthkhwam/v

          http://www.kanlayanee.ac.th/animation/web/animation.htm

          https://chairat21390.wordpress.com/ข้อมูลความรู้เบื้องต้น/ความเป็นมา-แนวคิด-หลักการ/


  สื่อประเภทวิดีโอ


          https://www.youtube.com/watch?v=R7jI-iVKd28&t=59s

          https://www.youtube.com/watch?v=SYGGXhaH1EA&t=4s


    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
หน้าเว็บย่อย (1): แหล่งเรียนรู้
Comments